Aktuality

Roman Göttlicher: Hi(y)sto(e)rie na středních školách

Cyklus judaistických přednášek pro veřejnost LS 24

24. 4. 2024 | 17:00 HODIN | Tř. Svobody 26, 2. patro, MIMOŘÁDNĚ uč. č. 3.51

 

Mgr. Roman Göttlicher vystudoval českou filologii a historii na FF UP, v rámci doktorského studia se soustředil na dějiny starověkého Předního východu. Působí jako středoškolský pedagog. Učitelskou dráhu na určitou dobu opustil a věnoval se soukromému podnikání. V rámci svého dalšího vzdělávání absolvoval řadu specializovaných výcviků (mj. psychoterapeutický výcvik SUR, DNS prof. Koláře), které zužitkoval při návratu do učitelské praxe. V roce 2023 obdržel cenu Global Teacher Prize Czech Republic pro nejinspirativnějšího učitele.

Jak se dnešní středoškoláci vztahují k historii a jak je pro ni zaujmout? Jaké zastoupení v osnovách má téma národnostních, náboženských a jiných menšin, jak se diskutuje o antagonismech, nesnášenlivostech, xeno – a jiných fobiích? Je šoa pro studenty již pouze vzdálenou historickou událostí, nebo vnímají antisemitismus jako stále aktuální hrozbu? Jak učit o současné historicko-politické situaci ve světě? Na tyto a další otázky se soustředí diskusní přednáška, která se zároveň dotkne mimořádné spletitosti cest středoškolské učitelské profese.

 

 

Akce je realizována za podpory MŠMT v rámci projektu CRP 2024 Podpora strategicky významných programů na Filozofických fakultách UK, MU, UP.

IVETA CERMANOVÁ: OSVÍCENSKÝ ABSOLUTISMUS A ČEŠTÍ ŽIDÉ: DOPADY JOSEFINSKÉ TOLERANCE

Cyklus judaistických přednášek pro veřejnost LS 24

17. 4. 2024 | 17:00 HODIN | Knihovna CJS, Tř. Svobody 26, 1. patro, uč. 2.36.

 

PhDr. Iveta Cermanová, Ph.D., historička a judaistka, pracuje v Odboru židovských dějin Židovského muzea v Praze. Specializuje se na sociální a intelektuální dějiny českých Židů mezi lety 1750–1850, od r. 2007 působí jako vedoucí redaktorka časopisu Judaica Bohemiae. 

Deset let vlády Josefa II. (1780–1790) představuje klíčovou dobu v dějinách Židů habsburské monarchie. Židovská problematika se historicky poprvé stala významnou součástí státní politiky a panovník neváhal s odkazem na blaho státu zasáhnout takřka do všech sfér života židovských poddaných. Vedle zvláštních, židovské minoritě adresovaných nařízení, tak činil prostřednictvím mnoha dalších všeobecně platných nařízení, jež na Židy dopadala stejně jako na ostatní obyvatele monarchie. Přednáška představí výsledky několikaletého výzkumu, zaměřeného na proměny života českých Židů za vlády Josefa II. Osvětlí okolnosti vydání, obsah i dopady dvorského dekretu z 19. října 1781 (tzv. tolerančního patentu) pro české Židy – prvního v řadě josefinských dokumentů, jež nově upravovaly postavení a život Židů v habsburské monarchii. Zvláštní pozornost zaměří na klíčovou oblast, skrze kterou stát usiloval změnit židovskou komunitu – židovské vzdělávání a jeho proměny na konci 18. století.      

 

Akce je realizována za podpory MŠMT v rámci projektu CRP 2024 Podpora strategicky významných programů

na Filozofických fakultách UK, MU, UP.

TEREZA HOLASOVÁ: ARCHEOLOGICKÉ ZKOUMÁNÍ ŽIDOVSKÝCH HŘBITOVŮ NA PŘÍKLADU PROSTĚJOVA

Cyklus judaistikých přednášek pro veřejnost LS 24

10. 4. 2024 | 17:00 HODIN | Knihovna CJS, Tř. Svobody 26, 1. patro, uč. 2.36.

 

Bc. Tereza Holasová je judaistka a archeoložka, specializující se na židovské hřbitovy, a také židovské pohřební zvyky a ritus na našem území ve středověku a novověku. Zaměřuje se především na data o židovském pohřbívání získaná z archeologických výzkumů. V rámci své bakalářské práce analyzovala archeologicky zkoumaný nejstarší židovský hřbitov v Prostějově. Dále se věnuje i biblické archeologii.

Archeologické výzkumy spojené s židovskými hřbitovy nám mohou poskytnout bohaté informace o podobě a struktuře židovských hřbitovů, které nelze vždy odhalit povrchovým výzkumem. Přinášejí nám také vhled do pohřebních zvyků židovských komunit a jejich vztahu ke smrti. Archeologické zkoumání židovských hřbitovů ovšem vyvolává i etické otázky týkající se rovnováhy mezi respektem k víře židovských komunit a vědeckým přínosem. Specifickým tématem bude také použití přírodovědných metod a analýz a genetické zkoumání ostatků, díky nimž lze získat výjimečné poznatky o životě členů židovských komunit. Přednáška nabídne komplexní pohled na to, jak archeologie může obohatit naše poznání o historii a kultuře židovských komunit na příkladu nejstaršího židovského hřbitova v Prostějově.

 

Akce je realizována za podpory MŠMT v rámci projektu CRP 2024 Podpora strategicky významných programů na Filozofických fakultách UK, MU, UP.

ALEŠ WEISS: Buddhismus očima judaismu: tři perspektivy

CYKLUS JUDAISTICKÝCH PŘEDNÁŠEK PRO VEŘEJNOST LS 24

3. 4. 2024 | 17:00 HODIN | Tř. Svobody 26, 1. patro, uč. č. 2.36

 

Aleš Weiss, Ph.D. vystudoval Filozofickou fakultu UK, obor religionistika. Několik let strávil v Jeruzalémě jako stipendista na Hebrejské univerzitě a na Institutu židovských studií Pardes, který kombinuje tradiční židovské vzdělání s akademickou otevřeností. Zabývá se zejména židovským náboženským myšlením, včetně jeho současných podob v USA a v Izraeli. Vyučuje judaismus na Lauderových školách v Praze a jako externista spolupracuje s Pražským centrem židovských studií při FFUK.

Téma vlivu křesťanství či islámu na judaismus je již dlouhá desetiletí součástí židovských studií a existuje k němu rozsáhlá literatura. Méně známá je však i skutečnost, že na formování moderního judaismu se různými způsoby podepsal a stále podepisuje i buddhismus. Přednáška popisuje základní osy kontextualizace buddhismu v židovských náboženských textech a jeho místo v moderním judaismu. Zaměříme se na tři na sebe navazující modely fungování buddhismu v židovské náboženské literatuře od konce 18. století až do současnosti. Buddhismus zde vystupuje jako nástroj polemiky a sebedefinice, jako forma spirituality plně kompatibilní s judaismem a jako náboženský konkurent judaismu představující ohrožení jeho sociální i ideové integrity. 

 

Akce je realizována za podpory MŠMT v rámci projektu CRP 2024 Podpora strategicky významných programů na Filozofických fakultách UK, MU, UP.

KAMILA KOPŘIVOVÁ: V SUKNI A S JARMULKOU – RABÍNKY A UČENKYNĚ

CYKLUS JUDAISTICKÝCH PŘEDNÁŠEK PRO VEŘEJNOST

27. 3. 2024 | 17:00 HODIN | Tř. Svobody 26, 2. patro, uč. č. 3.51

Kamila Kopřivová, Ph.D. pracuje jako rabínka ve Westminsterské synagoze v Londýně, je autorkou účtu @rabinkavzacviku a také stejnojmenné knihy. 

Emancipace žen je bez nadsázky jedním z největších zdrojů transformace napříč židovskými denominacemi. V posledních padesáti letech bylo téměř každé židovské hnutí ve větší či menší míře ovlivněno židovským feminismem, který se snaží zrovnoprávnit židovské ženy s židovskými muži.

Přednáška se soustředí na základní židovsko-náboženská pravidla vymezující role mužů a žen a na to, jakým směrem se ubírají.

 

Přednáška bude probíhat mimořádně přes Zoom v učebně č. 3.51 (2. patro).

 

 

Akce je realizována za podpory MŠMT v rámci projektu CRP 2024 Podpora strategicky významných programů na Filozofických fakultách UK, MU, UP.

KATHARINA HILLMANN: Abraham Bar Hiyya and the Rise of Hebrew Philosophy in the Middle Ages

CYKLUS JUDAISTICKÝCH PŘEDNÁŠEK PRO VEŘEJNOST LS 24

14. 2. 2024 | 17:00 HODIN | Knihovna CJS, Tř. Svobody 26, 1. patro, uč. 2.36

 

Katharina Hillmannová je doktorandkou na katedře Židovské filozofie na Bar-Ilanově univerzitě v Izraeli. Její výzkum se zaměřuje na středověkou židovskou filozofii, hebrejskou filozofickou terminologii a dějiny vzdělanosti v oblasti židovských studií.

Abraham Bar Hiyya (1065, Barcelona - 1136 Narbonne) byl proslulý židovský myslitel v mnoha různých oborech a jeden z prvních filozofů, kteří psali výhradně hebrejsky. Jeho cílem bylo zpřístupnit vědecké poznatky své doby širšímu židovskému publiku, přičemž obhajoval důležitost studia Tóry i přírodních věd a zároveň přiznával autoritu nežidovským myslitelům. Přednáška představí Abrahama Bar Híju a jeho myšlení jako příklad rané hebrejské filozofie v kontextu jeho intelektuálního a kulturního prostředí. Přednáška bude v angličtině.

 

Akce je realizována za podpory MŠMT v rámci projektu CRP 2024 Podpora strategicky významných programů na Filozofických fakultách UK, MU, UP.

Den otevřených dveří v CJS FF UP

Marcela Sulak: Missile Missives

Mimořádná přednáška s diskuzí

Přednáška dr. Marcely Sulak se zaměří na to, jak izraelská společnost vnímá válku proti Hamásu a reflexi své vlastní situace ve světě. Bude vycházet z literárních dokumentů, jejich síly i omezení a dotkne se také svobody slova a bojkotů.

Přednáška bude v angličtině.

Dr. Marcela Sulak je odbornou asistentkou na Katedře anglistiky Bar Ilanovy univerzity v Ramat Gan, je editorkou uměleckého online periodika Ilanot Review a podcastu Israel in Translation, překládá ze španělštiny, francouzštiny, češtiny, němčiny, jidiš a hebrejštiny. Je autorkou čtyř básnických sbírek.

Na akci je nutno registrovat se na emailu ivana.cahova@upol.cz

Přednášku najdete online zde: https://www.facebook.com/CJSFFUP/videos/1505553466899125/ 

KAJETÁN HOLEČEK A TOBIÁŠ SMOLÍK. Řídit židovskou obec jako firmu: Pinkasy a židovská samospráva v raném novověku

Cyklus judaistických přednášek pro veřejnost ZS 23

22. 11. 2023 | 17:00 HODIN | Knihovna CJS, Tř. Svobody 26, 1. patro, uč. 2.36

Mgr. Kajetán Holeček je judaista a historik, zabývá se dějinami Židů v českých zemích ve středověku a raném novověku. Specializuje se zejména na hospodářské a sociální dějiny židovských obcí a jejich soužití s křesťanskými sousedy.

Mgr. Tobiáš Smolík je judaista a etnolog, věnuje se zpřístupňování židovských dějin i památek. Je spoluautorem dětské popularizační knihy o historii Židů v Čechách a na Moravě. Působí jako létající kurátor a lektor.

Pinkasy, tedy úřední knihy židovské samosprávy, představují bránu k poznání židovských obcí, jejich normativních předpisů i každodenního života. Na jejich stránkách se vedle sebe nacházejí strohé a uniformní účetní zápisy i fascinující líčení událostí, které život obce potkaly. Posluchače seznámíme s tím, co všechno lze v raně novověkých pinkasech nalézt a jak s těmito informacemi pracovat. Mohli se blízcí příbuzní stát staršími židovské obce? Jaké neplechy tropila židovská omladina? Kolik museli členové obce platit na daních? Odpovědi na tyto otázky, které by nás ani nenapadlo klást nacházíme právě v pinkasech. Díky těmto dokumentům poznáváme, že život v raně novověkých židovských obcích nebyl zdaleka tak jednotvárný, jak by se mohlo zdát.

 

Akce je realizována za podpory MŠMT v rámci projektu CRP 2023 Podpora strategicky významných programů na Filozofických fakultách UK, MU, UP.

TOMÁŠ KRÁKORA: ARCHIVÁLIE MORAVSKÝCH ŽIDOVSKÝCH OBCÍ VE FONDECH ARCHIVU ŽIDOVSKÉHO MUZEA V PRAZE

Cyklus judaistických přednášek pro veřejnost

PhDr. Tomáš Krákora pracuje v Archivu Židovského muzea v Praze, odborně se zaměřuje na dějiny Židů v českých zemích v 17. – 19. století a na sociální a hospodářské dějiny pražské židovské komunity raného novověku.

Ve své přednášce se bude věnovat archivním fondům moravských židovských obcí, které jsou uloženy v Archivu Židovského muzea v Praze. Pozornost bude soustředěna především na několik základních témat – vznik samotných archivních fondů a okolnosti přesunu dokumentů z židovských obcí do Židovského ústředního muzea v období 2. světové války, přehledový popis jednotlivých archivních fondů a množství dochovaných archiválií, typologie písemností a struktura fondů s ukázkami vybraných archiválií, aktuální stav zpracovanosti, probíhající digitalizace a možnosti současného a budoucího využívání archiválií.

 

Akce je realizována za podpory MŠMT v rámci projektu CRP 2023 Podpora strategicky významných programů na Filozofických fakultách UK, MU, UP.

Petr Karlíček: „UTONULÁ HVĚZDA.“ NEJPOKLESLEJŠÍ ANTISEMITSKÁ KRESLENÁ SATIRA (1918–1945)

Cyklus judaistických přednášek pro veřejnost ZS 23-24

8. 11. 2023 | 17:00 HODIN | Knihovna CJS, Tř. Svobody 26, 1. patro, uč. 2.36.

Mgr. Petr Karlíček, Ph.D., historický regionalista a archivář je ředitelem Archivu města Ústí nad Labem, jako externista vyučuje na Katedře historie UJEP. Specializuje se na dějiny kresleného humoru v první polovině 20. století, dějiny českého pohraničí nebo česko-německé vztahy.

Jména výtvarníků Františka Voborského (1906–1984) nebo Dobroslava Hauta (1906–1945) jsou dnes již zcela zapomenuta. Malíř Karel Rélink (1880–1946) je dosud veřejnosti znám především jako ilustrátor původních vydání knihy Školák Kája Mařík. Právě tato trojice ale stojí za nejodpudivějšími anitisemitskými kresbami, které na našem území vznikaly již během první republiky, ale pak především za Protektorátu a to až do dubna 1945. Dochovaný obrazový materiál (karikatury, knižní ilustrace, aj.) dobře ilustruje mechanismy, které totalitní režim používá k rozpoutávání nenávisti proti „společnému nepříteli“ v tomto kontextu především proti židům, českým demokratům, Spojencům atd.

 

Akce je realizována za podpory MŠMT v rámci projektu CRP 2023 Podpora strategicky významných programů na Filozofických fakultách UK, MU, UP.

DANIEL BARÁNEK: Překračování hranic ghetta. Proměna židovských sídelních struktur a akulturační strategie židů

Cyklus judaistických přednášek pro veřejnost ZS 23-24

DNY ŽIDOVSKÉ KULTURY OLOMOUC 2023

Seminář v rámci festivalu DŽKO 2023 "Ve spolku je síla. Židovský spolkový život"

Jako každý rok pořádá i letos Centrum judaistických studií FF UPOL speciální kurz v rámci festivalu Dny židovské kultury Olomouc. 16. ročník a jeho akce bude zaměřen na židovský spolkový život nejen v Olomouci. 

Studenti všech programů napříč UPOL si mohou zapsat kurz JUD/IZW3 a za účast na festivalových přednáškách a projekcích získat kredity! Navíc mají vstup na promítání zdarma!

přednášky:
po | 9. 10. | 17.00 hodin | BESEDNÍ SÁL | VSTUP VOLNÝ | ENG/CZ
Představení díla izraelského básníka a žurnalisty Eliho Elijahu v překladech a moderaci Marcely Sulak (Bar-Ilanova univerzita, Izrael)

út | 10. 10. | 17.00 hodin | MOZARTEUM | VSTUP VOLNÝ | CZ
Daniela Bartáková (MÚ AVČR): Sionistické mládežnické spolky

st | 11. 10. | 17.00 hodin | MOZARTEUM | VSTUP VOLNÝ | CZ
Zbyněk Tarant (FF ZČU v Plzni): Leo Herrmann - od spolkové činnosti k záchranným aktivitám

po | 16. 10. | 17.00 hodin | MOZARTEUM | VSTUP VOLNÝ | CZ
Daniel Baránek (HÚ AVČR): Síla, nebo rozštěpení? Židovské spolky v Olomouci

út | 17. 10. | 17.00 hodin | MOZARTEUM | VSTUP VOLNÝ | CZ
Martin Krsek (Muzeum Ústí nad Labem): Schlaraffia Olomucensia

st | 18. 10. | 17.00 hodin | ČERVENÝ KOSTEL | VSTUP VOLNÝ | CZ
Ivana Cahová (CJS FF UPOL): Max Zweig a Engelmannův kroužek

filmy:

út | 10. 10. | 19.00 hodin | MOZARTEUM | VSTUPNÉ 80 / 40 Kč/ PRO ÚČASTNÍKY KURZU VOLNÝ | ENG/CZ
Women of Valor | Ženy statečné | Izrael 2021 | r. Anna Somershaf | 77 min | české a anglické titulky

st | 11. 10. | 19.00 hodin | MOZARTEUM | VSTUPNÉ 80 / 40 Kč / PRO ÚČASTNÍKY KURZU VOLNÝ | ENG/CZ
Before My Feet Touch The Ground | Než se nohou dotknu země | Izrael 2017 | r. Daphni Leef | 78 min. | české a anglické titulky

čt | 12. 10. | 17.00 hodin | MOZARTEUM | VSTUPNÉ 80 / 40 Kč / PRO ÚČASTNÍKY KURZU VOLNÝ | ENG/CZ
Game Changer | Změna hry | Izrael, Německo 2021 | r. Noam Sobovitz | 54 min. | české a anglické titulky

po | 16. 10. | 19.00 hodin | MOZARTEUM | VSTUPNÉ 80 / 40 Kč / PRO ÚČASTNÍKY KURZU VOLNÝ | ENG/CZ
Generation 1,5 | Generace 1,5 | Izrael 2022 | r. Roman Shumunov | 55 min. | české a anglické titulky

út | 17. 10. | 19.00 hodin | MOZARTEUM | VSTUPNÉ 80 / 40 Kč / PRO ÚČASTNÍKY KURZU VOLNÝ | ENG/CZ
Chaos Dragon and The Light |Drak Chaosu a světlo| 2023 | r. Sal Anderson | 60 min.
 

Podrobný program festivalu na Facebooku a dalších sociálních sítích. 

"Jewish Modern History as Transnational History. The Jewish experience in Eastern Europe from the late 19th century till the middle of the 20th century"

Blokový kurz prof. Marcose Silber z Univerzity v Haifě

Yiddish and the Holocaust: New Approaches. International conference, Tel Aviv University, June 25-26, 2024

Cyklus judaistických přednášek pro veřejnost LS 2023 - Vol. 3

Odkaz na Facebook akci zde

Cyklus judaistických přednášek pro veřejnost LS 2023 - Vol. 2

Odkaz na Facebook akci zde

Kurt Schubert - Slavnostní akt k nedožitým 100. narozeninám

28. a 29. 3. jsem si na Univerzitě ve Vídni slavnostně připomněli nedožité 100. narozeniny spoluzakladatele CJS prof. Kurta Schuberta. V úterní podvečer se ve Velkém slavnostním sále vídeňské univerzity sešli souputnící profesora Schuberta, mj. biochemik, bývalý rektor Univerzity ve Vídni a bývalý ministr pro vědu a výzkum Hans Tuppy, judaista Günther Stemberger či dlouholetý rektor Afro-asijského institutu ve Vídni a ředitel Fóra pro světová náboženství Petrus Bsteh. Přítomni byli i Schubertovi žáci, historička Martha Keil, historička umění a judaistka Felicitas Heimann-Jelinek či judaista Bernard Dolna. Zastoupeny byly samozřejmě i všechny instituce, na jejichž založení se Kurt Schubert podílel, mezi nimi i CJS.

Během večera zazněla řada projevů významných akademických, církevních i politických představitelů, kteří reflektovali Schubertovo dílo a odkaz, nesoucí se v duchu vzájemného, nejen mezináboženského dialogu. Po rektorovi Univerzity ve Vídni Sebastianovi Schützem, kardinálovi Christophovi Schönbornovi a vrchním rabínovi Jaronovi Engelmayerovi promluvil za Univerzitu Palackého v Olomouci také rektor Martin Procházka. Ve svém projevu vyjádřil podporu vzájemné spolupráci mezi vídeňskou a olomouckou katedrou. Toto vyjádření mělo vzhledem k probíhajícímu protestu proti dlouhodobému podfinancování humanitních a sociálněvědných oborů na vysokých školách v ČR důležitý symbolický význam.

Olomoucká judaistika následující den na společném workshopu s vídeňskými judaisty a zástupci Centra pro židovské umění Hebrejské univerzity v Jeruzalémě prezentovala zejména své výzkumné aktivity ale i akce, které pořádá pro širokou odbornou i laickou veřejnost.

PROTEST PROTI PODFINANCOVÁNÍ HUMANITNÍCH A SOCIÁLNĚVĚDNÍCH OBORŮ NA VŠ

Cyklus judaistických přednášek pro veřejnost LS 2023 - Vol. 1

Slavnostní akt k nedožitým 100. narozeninám prof. Kurta Schuberta, spoluzakladatele CJS

Den otevřených dveří v CJS FF UPOL

Zastavte se za námi do naší judaistické knihovny na Tř. Svobody 26, 2. patro. V rámci DOD jsme si pro Vás připravili několik informativních krátkých videí a také drobných workshopů. Seznámíte se se strukturou katedry, náplní studia, možností výjezdů a stáží v zahraničí apod. Především se ale těšíme na jakékoli Vaše dotazy – ať už směřované na vyučující, naše doktorandy či studenty. Židovská kultura je založena na otázkách!

ULPAN 2023

Letní kurzy hebrejštiny v roce 2023. Přihlášky lze zasílat už jen do 29. 12. 2022. Více info zde.

Formulář AIA DZS Návrh na vyslání / Žádost o účast ve stipendijním programu MŠMT, který musí studenti odevzdat potvrzený ze strany FF UP na AIA DZS, nechť studenti zašlou na j.horakova@upol.cz .

Cyklus judaistických přednášek pro veřejnost ZS 2022 - Vol. 4

15. ročník festivalu Dny židovské kultury Olomouc

"Vzdálený blízý je cizí a náš"

Akce je realizována za podpory MŠMT v rámci projektu CRP 2022 Podpora strategicky významných programů na Filozofických fakultách UK, MU, UP.

Výběrové řízení na mobiiltu studentů v rámci programu FREEMOVER

Ve STAGu bylo vypsáno výběrové řízení na mobilitu studentů  v rámci programu Freemover FF UP. Více informací najdete na webu Zahraničního oddělení v sekci Studenti ZDE. Termín podávání všech žádostí je do 11. 11. 2022.

Sukot 5783

Přijměte pozvání na setkání Pod zelenou a přijďte s námi oslavit Svátek stánků.

10.10.2022 v Botanické zahradě UP v Olomouci | Adresa: U botanické Zahrady 920.

Suka se bude stavět v době 15:00-16.45. Zájemci, kteří chtějí pomoci se stavěním suky, nechť se hlásí V. Škutovi či V. Chalupnému.


S sebou: teplé oblečení, něco dobrého k jídlu a pití.

Těšíme se na Vaši účast i na Vaše kulinářské výtvory, kterými obohatíte slavnostní tabuli.

Vaše CJS

Noc vědců v CJS 2022

I letos se CJS zapojilo do programu Noci vědců. Přijďte zažít judaistiku VŠEMI SMYSLY v pátek 30. 9. v 18 - 22 hod. na Filozofickou fakultu do učebny 1. 49 v přízemí budovy na Křížkovského 10.

Naši skvělí studenti a studentky si pro Vás připravili bohatý program:

HMAT

Judaika, to je termín, kterým označujeme předměty či objekty spojené s judaismem (nejrůznější ceremoniální předměty, umělecké artefakty, tisky, dokumenty, atd.). Přijďte si s námi v naší kreativní dílně nějaká judaika vyrobit. Odnesete si třeba talit záložky, nebo mezuzu z papíru.

ZRAK

Nemůžete věřit vlastní očím, že se dá psát i zprava doleva? Seznámíme Vás s hebrejskou abecedou, naučíme Vás přepsat vlastní jméno do hebrejštiny, můžete si s námi zahrát zábavné pexeso, Dobble nebo zkusit vyluštit hebrejskou pseudokřížovku. Dozvíte se, proč se židovský letopočet počítá jinak než ten občanský, budete si moct zkusit převést datum svého narození dle židovského kalendáře. Nebo si odnesete naši brožurku věnovanou židovským svátkům v rámci židovského roku.

ČICH a CHUŤ

Plodiny, pokrmy a tedy i vůně a chutě k židovské tradici neodmyslitelně patří. Hebrejské slovo besamim znamená doslova „vonné koření“. To se používá při náboženském obřadu havdala, kterým se zakončuje Šabat a ostatní svátky. Přijďte si s námi vyrobit vlastní kořenku na besamim. Můžete u toho ochutnat také některá tradiční jídla izraelské nebo aškenázské kuchyně.

SLUCH

Která hudba je ta „tradičně“ židovská? Je to opravdu jen klezmer? Určitě ne. U nás se dozvíte více, poslechnete si nahrávky a budete se moci zeptat na cokoliv, co Vás v souvislosti s judaismem, židovskou historií nebo třeba kulturou Státu Izrael zajímá.

Exkurze Plzeň

Dvoudenní exkurze po stopách židovské minulosti v západočeské metropoli v Plzni.

SUMMER SCHOOL IN JEWISH STUDIES, OLOMOUC 2022

Schismatics, Heretics, and Religious Crisis: Frankism and the Turbulent 18th Century in East Central European Jewry.

Kurt and Ursula Schubert Center for Jewish Studies (CJS), Faculty of Arts, Palacký University Olomouc

 

11-21 August 2022

Číst více

Max Zweig. Dramatické století

JERUZALÉM ZA 183 DNÍ

Pravidla najdete zde

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ KNIHOVNY DR. STANTONA CANTERA DO VLASTNICTVÍ CJS

Cyklus judaistických přednášek pro veřejnost

4. 5. 2022 | 17:00 HODIN | Knihovna CJS, Tř. Svobody 26, 1. patro, uč. č. 2.36.

Knihovna CJS, která byla slavnostně otevřena v květnu roku 2008 za přítomnosti velvyslance Státu Izrael v ČR Yaacova Levyho, se již během předchozího roku rozrostla o velmi cennou dlouhodobou zápůjčku několika set judaik zejména v anglickém jazyce. Touto zápůjčkou podpořilo olomouckou judaistiku sdružení Respekt a Tolerance v čele s panem Luďkem Štiplem, které se zabývá dokumentací historie bývalých židovských komunit v Mohelnici, Lošticích a v Úsově. Sbírku tvoří knihy z knihovny sdružení Respekt a Tolerance s názvem Dr. Stanton Canter Library. Stanton Canter je jedním ze zakladatelů, spolupracovníků a mecenášů sdružení, který pravidelně obstarává nové tituly, jež mohou využívat pracovníci a studenti CJS. Během slavnostního aktu bude původní dlouhodobá zápůjčka předána do vlastnictví CJS.

Slavnostní akt bude spojen s přednáškou o přínosu dr. Stantona Cantera pro činnost sdružení Respekt a Tolerance a restaurování synagogy v Úsově, kterou prosloví pan Luděk Štipl. Přednáška uzavře Cyklus judaistických přednášek pro veřejnost v tomto akademickém roce.

DOROTA JULIA NOWAK: DENÍKY JEHUDY BACONA

Cyklus judaistických přednášek pro veřejnost

27. 4. 2022 | 17:00 HODIN | Knihovna CJS, Tř. Svobody 26, 1. patro, uč. č. 2.36.

Jehuda Bacon je izraelský umělec narozený v Moravské Ostravě v roce 1929, přeživší šoa, který před emigrací do Palestiny nalezl útočiště na proslulých "zámcích" Přemysla Pittra. Jeho poválečné deníky z let 1945-1948, které nyní v anglickém překladu pod názvem The Cold Shower of a New Life: The Postwar Diaries of a Child Survivor vydává Památník obětí a hrdinů holocaustu v Jeruzalémě Jad Vashem, vyprávějí příběh mladého muže, který si po hrůzách šoa začíná budovat nový život. Na cestě do neznáma čelí nesčetným emocionálním a fyzickým výzvám, nejistotě a osamělosti, ale zároveň je hnán touhou stát se umělcem a vydat svědectví o těch, kteří zahynuli. Zápisky reflektují Baconův vnitřní dialog o smyslu vlastní existence a jeho skutečné i imaginární rozhovory se zavražděnými členy rodiny a bývalými spoluvězni z koncentračních táborů. Přednáška představí příběh Jehudy Bacona, specifika jeho deníkových zápisků a také okolnosti přípravy anglicko-jazyčné edice tohoto mimořádně cenného ego-dokumentu.

Dr. Dorota Julia Nowak je slavistka a absolventka oboru Holocaust Studies na Univerzitě v Haifě. Zaměřuje na výzkum šoa a židovské literatury obecně. Jako editorka spolupracuje na anglickém překladu deníků Jehudy Bacona v Jad Vashem. V dubnu 2022 ji vyšla kniha Místa jako média paměti v polské a české literatuře o holocaustu po roce 1989, vycházející z jejího doktorského výzkumu. Přednáší dějiny polské literatury na Katedře slavistiky FF UPOL.

HANA NICHTBURGEROVÁ A JIŘÍ HOLÝ: HANDBOOK OF POLISH, CZECH, AND SLOVAK HOLOCAUST FICTION. WORKS AND CONTEXTS (DE GRUYTER, 2021). PREZENTACE PUBLIKACE

Cyklus judaistických přednášek pro veřejnost

13. 4. 2022 | 17:00 HODIN | Knihovna CJS, Tř. Svobody 26, 1. patro, uč. č. 2.36.

 

Přednáška představí publikaci Handbook of Polish, Czech, and Slovak Holocaust Fiction. Works and Contexts, která je výsledkem spolupráce pražského Centra pro studium holokaustu a židovské literatury s polskými, německými a slovenskými literárními vědci (celkem 30 přispěvatelů). Přináší informaci o 118 dílech v oblasti prózy, poezie i dramatu s tematikou šoa napsaných polsky, česky a slovensky. Kromě jednotlivých hesel kniha obsahuje rozsáhlý historický úvod, přehledy děl a autorů podle chronologie i zemí, jmenný a věcný rejstřík.

 

Prof. Jiří Holý působí od roku 1997 v Ústavu české literatury a komparatistiky na FF UK v Praze, dlouhodobě přednášel také na zahraničních univerzitách v Německu a v Rakousku. Zabývá se novou českou literaturou a židovskými studiemi. Byl jedním ze zakladatelů edice Česká knižnice, která představuje vrcholná díla české literatury a která dosud obsáhla více než 100 svazků. Vydal deset samostatných knižních studií v češtině, němčině i angličtině a desítky studií, komentářů a článků. V roce 2010 založil a dosud vede Centrum pro studium holokaustu a židovské literatury.

Hana Nichtburgerová, MA, vystudovala judaistiku a filozofii na Hochschule für Jüdische Studien v Heidelbergu. Roku 2016 se stala členkou Centra pro studium holokaustu a židovské literatury. V roce 2017 zahájila doktorské studium na Ústavu pro českou literaturu a komparatistiku FF UK pod vedením prof. Jiřího Holého. Dizertaci píše na téma vícejazyčnosti autobiografické literatury s tematikou

holokaustu.

YOSSI MANN: THE NEW ISRAELI POLICY TOWARD THE ARAB GULF COUNTRIES

Cyklus judaistických přednášek pro veřejnost

6. 4. 2022 | 17:00 HODIN | Knihovna CJS, Tř. Svobody 26, 1. patro, uč. č. 2.36., přednáška bude pronesena v angličtině

Israel has signed a peace agreement with several MENA countries in the past two years. These agreements, called the Abrahamic Accords, have created an opportunity for peace in the Middle East with countries that share common interests with Israel, such as security challenges. Dr. Yossi Mann's lecture at the Department of Jewish Studies will deal with the factors for peace agreements between Israel and the Arab Gulf and the economic and political potential for various countries following the new discourse in the region.

Dr. Yossi Mann is a Senior Lecturer at the Department of Middle East in Bar Ilan University and the Lauder School of Government at Reichman University. He also the head of “Israel and the Arab Gulf Program” at the Abba Eban Institute. He served as the Head of the Middle Eastern Program at the Reichman University, Head of the Department of Middle Eastern Studies at Bar Ilan University, and as a consultant to the Israeli government in various fields of his expertise.

Summer School "Schismatics, Heretics, and Religious Crisis: Frankism and the Turbulent 18th Century in East Central European Jewry" - Call for applications

HANA FREJKOVÁ: NEJEN O HANNAH

Cyklus judaistických přednášek pro veřejnost

23. 3. 2022 | 17:00 HODIN | Knihovna CJS, Tř. Svobody 26, 1. patro, uč. č. 2.36.

Moderovaná beseda bude věnována zejména poslednímu autorskému projektu významné české herečky a autorky Hany Frejkové Invisible I. První díl této trilogie byl pod titulem Hannah uveden pod režijním vedením Miřenky Čechové v divadle Akropolis v roce 2020, silně ovlivněném pandemií. Na různých divadelních scénách tato hluboká sonda do vlastního života autorky, ve které se snaží vypořádat s životem vyhnance, řeší složité rodinné vztahy, úsilí o profesní kariéru a v neposlední řadě také stáří, stále plní hlediště. Prostor bude věnován i starším projektům, mj. knize Divný kořeny, která vyšla v roce 2007 ve vydavatelství Torst, nebo interpretaci jidiš písní. Na místě bude možné zakoupit autorská CD Hany Frejkové, výtěžek bude zaslán na pomoc Ukrajině.

Hana Frejková je herečkou, zpěvačkou a autorkou reflexivní knihy Divný kořeny. Po absolvování JAMU (1967) - obor herectví, prošla mnohými divadly, mj. Karlovy Vary, Kladno, Praha Maringotka, kde účinkovala v řadě her (Antigona, Elektra, Dům Doni Bernardy/Adéla, Letní hosté/Karélie a mnoho dalších). Od roku 1986 působí na volné noze. Spolupracovala se skupinou "Volné spojení režisérů" a zde ji také zastihl rok 1989 v tehdy úspěšném představení Ó velký Buddho, pomoz jim!. Hostuje na několika divadelních scénách a podílí se na divadelních, filmových a televizních projektech. V září 2021 jí byla předána cena Osobnost roku za inscenaci Invisible I. / Hannah a film Hannah – obyčejnej život. Dlouhodobě se také věnuje zpěvu tradičních židovských písní.

PURIM

 

Večer započne četbou svitku Ester, po celou dobu bude k dispozici občerstvení (budeme rádi, když donesete něco dobrého na zub, ale můžete se těšit na oblíbené Hamanovy uši, další tradiční pokrmy z Blízkého východu a vínečko, bez toho by nebyl Purim!) A při každoročním purimovém veselí, budou 'oficiálně' přijati do naší judaistické rodiny studenti prvního ročníku a také (už napůl naše) druhačka Sára (protože loňské pasování bohužel neproběhlo). PS: Můžete si donést škrabošky, masky nebo přijít v kostýmech. Purim je svátkem veselým, tak ať mu děláme čest. Těšíme se na vás! חג פורים שמח

Mapa "Vývoj židovského osídlení Olomouce"

Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových ve spolupráci s Katedrou geoinformatiky PřF UPOL a edukačním oddělením Muzea umění Olomouc právě publikovalo společný výstup projektu IGA_FF_2021_026, specializovanou mapu s odborným obsahem (N-map) Vývoj židovského osídlení Olomouce: Geografická a socioekonomická struktura židovské populace v období 1180–2021 v tištěné a digitální verzi. Mapa poskytuje analýzu intraurbánní migrace židovského civilního obyvatelstva na základě politického a socioekonomického rozvoje židovské komunity v Olomouci a jejím okolí. Vedlejší mapy přináší výsledky analýzy interurbánní migrace, grafové vizualizace analýzy statistických údajů, socioekonomické struktury a národnostního/jazykově kulturního rozvrstvení židovské populace Olomouce. Součástí je podrobná doprovodná zpráva. Mapa je jedinečným zdrojem informací pro vědeckou činnost výzkumných a sbírkotvorných organizací (vědecká pracoviště, muzea apod.), pro vzdělávací zařízení (SŠ a VŠ), pro Židovskou obec a širokou veřejnost.

V digitální verzi si mapu můžete prohlédnout zde.

JIŘÍ HRABAL: SIEGFRIED KAPPER A JIHOSLOVANSKÁ LITERÁRNÍ KULTURA ZÁPADNÍHO BALKÁNU

Cyklus judaistických přednášek pro veřejnost, CJS FF UPOL

2. 3. 2022 | 17:00 hod. | Knihovna CJS, Tř. Svobody 26, 1. patro, uč. č. 2.36.

Přednáška rekapituluje mediační roli mezi německou, českou a jihoslovanskými literárními kulturami západního Balkánu, kterou Siegfried Kapper (1820–1879), česko-německý autor židovského původu, sehrával ve středoevropském prostoru v době národnostně emancipačních snah od 40. let 19. století až do své smrti.  Přednáška bude zaměřena především na Kapperův vztah k jihoslovanským literárním kulturám (zejména srbské, černohorské a chorvatské), na určení vlivu jihoslovanského národního básnictví na jeho tvorbu, na Kapperovo cestování po rakousko-uherských jihoslovanských zemích, na styky S. Kappera s osobnostmi srbské a chorvatské kultury a na jihoslovanskou recepci Kapperovy tvorby i na českou recepci té části Kapperova díla, v níž zprostředkovával tradice jihoslovanských literárních památek a dějin české společnosti.    

Mgr. Jiří Hrabal, Ph.D. působí na Katedře bohemistiky FF UPOL. Soustředí se na výzkum v oblasti naratologie a literární teorie. Věnuje se také historii literární kultury ve střední Evropě a v zemích západního Balkánu. Je autorem řady odborných publikací, překládá odbornou literaturu i beletrii, zejména z chorvatštiny. V letech 1998-2013 byl šéfredaktorem Aluze, revue pro literaturu, filosofii a jiné.

Den otevřených dveří na UPOL - CJS

Zajímá Vás studium judaistiky, nevíte, co od něj očekávat a jak se na něj připravit? Přijďte na Den otevřených dveří do CJS - jde to i online. V sobotu 15.1.2022 9-14 hod.

9:00–14:00      Stream: Představení katedry a studijních programů

Možnosti studia, jazyková výuka, studium v zahraničí, praxe a stáže, uplatnění absolventů

Stream: Olomoucká judaistika očima studentů

Stream: Proč studovat judaistiku? Představujeme osobnosti – Tamas Visi

                         Stream: Aplikace pro mobilní telefony provázející po dějinách židovské komunity v Olomouci aneb na jakých projektech se můžete během studia podílet

(streamy na FB profilu CJS): www.facebook.com/CJSFFUP

 

9:00–14:00        Zeptejte se nás

Veškeré dotazy související se studiem judaistiky můžete klást buď do chatu pod videem na FB stránce CJS, nebo zasílat na email: ivana.cahova@upol.cz

Přestože osobní účast na Dni otevřených dveří není vzhledem k epidemii možná, na setkání s Vámi se těšíme. V případě zájmu o osobní konzultaci nebo návštěvu naší katedry v prostorách Filozofické fakulty se lze dohodnout na individuálním termínu. Neváhejte nás kontaktovat na adrese ivana.cahova@upol.cz

 

Více informací také na stránkách katederního webu: newstudujjudaistiku.upol.cz

Seznamte se s našimi absolventy: judaistika.upol.cz/uchazeci/uspesni-absolventi/

Záznam streamů prezentací: 

https://www.facebook.com/CJSFFUP/videos/

Těšíme se na Vás!

10. meziinstitucionální studentský workshop Judaismus a židovská studia v moderním světě: Hlas studentů

26. listopadu 2021, ZOOM (Meeting ID: 920 6576 8663)

 

Program:

9:30      Zahájení workshopu, představení účastníků

9:45      Václav Chalupný (Olomouc): Československo-izraelské vztahy. Od vzniku Státu Izrael až po přerušení diplomatických styků v roce 1967

10:15    Veronika Machková (Praha): Maďarsky mluvící Židé na Slovensku po druhé světové válce

 

11:00    Nikola Svobodníková (Olomouc): Abraxas: Božská jména v náboženské a magické písemné tradici

11:30    Antonín Roos (Praha): Biografie Josefa Jicchaka Popperse, MS Wallach 14 (1772), v kontextu raně novověkých židovských egodokumentů

12:15    Volná diskuze mezi studenty

 

 

 

Na Vaši účast se těší organizátoři Ivana Cahová (ivana.cahova@upol.cz), Pavel Sládek (pavel.sladek@ff.cuni.cz) a Milan Žonca (milan.zonca@ff.cuni.cz).

 

 

 

 

 

Akce je realizována za podpory MŠMT v rámci projektu CRP 2021 Podpora strategicky významných programů

na Filozofických fakultách UK, MU, UP.

Marcela Sulak: Eli Eliahu

Cyklus judaistických přednášek pro veřejnost, CJS FF UPOL

3.11.2021 Středa, jazykem přednášky i diskuze bude angličtina

17:00 HODIN | ONLINE | Zoom

 

Přednáška představí básníka a novináře Eli Eliahu, narozeného v roce 1969 imigrantům z Iráku. Věnovat se bude roli iráckého (babylonského) židovstva, babylonských proroků a biblických vyprávění v Eliahuově poezii a v izraelské kulturní imaginaci. V centru zájmu bude stát způsob, jakým Eliahu využívá básníka v úloze proroka k odmítnutí aškenázské dominance v izraelském kulturním prostoru na úkor kultury mizrachi. Tyto obecné prvky propojují Eliahuovy intimní básně o otcovství a o jeho vlastním otci. 

 

Dr. Marcela Sulak

Po dokončení Ph.D. (Texaská univerzita v Austinu, se zaměřením na poezii a poetiku, americkou literaturu), působila jako odborná asistentka na Americké univerzitě ve Washingtonu, DC. V současné době přednáší na Katedře anglické literatury a lingvistiky na Bar-Ilan University v Ramat-Gan, v Izraeli. Její výzkum se zaměřuje na americkou literaturu a kulturu počátku dvacátého století, poezii a poetiku, imigraci a migraci, překlad, nacionalismus, modernismus a gender. Sulak překládá ze španělštiny, francouzštiny, češtiny, němčiny, jidiš a hebrejštiny. Je autorkou lyrických memoárů Mouth Full of Seeds (2020) a tří sbírek poezie, Decency (Black Lawrence Press, 2015), Immigrant (Black Lawrence Press, 2010) a kapbook Of All The Things That Don't Exist, I Love You Best (Finishing Line Press).

 

 

Akce je realizována za podpory MŠMT v rámci projektu CRP 2021 Podpora strategicky významných programů na Filozofických fakultách UK, MU, UP.

Zemřel profesor Ludvík Václavek

V pondělí 4.10.2021 zemřel významný germanista a především velký člověk, Prof. PhDr. Ludvík Václavek, CSc. (1931-2021). Výrazným způsobem přispěl k etablaci Katedry germanistiky Filozofické fakulty UPOL, svým výzkumem německy psané literatury z Moravy však přispěl i k poznání díla řady moravských židovských intelektuálů a umělců. S profesorem Václavkem odešel velký duch olomoucké Filozofické fakulty, kterou L. Václavek po revoluci v roce 1989 po dobu následujících pěti let vedl jako děkan. Jeho stopy v akademickém prostředí jsou výrazné, nesmazatelně se ale zapsal především do srdcí řady kolegů a studentů. Chybět nám bude především jeho laskavost a výjimečná lidskost.

Informace pro studenty prvních ročníků

Milé studentky, milí studenti 1. ročníku studijního programu Judaistika. Židovská a izraelská studia a navazujícího magisterského programu Judaistika. Dějiny a kutura Židů,

abychom Vám usnadnili orientaci během prvních dnů Vašeho studia, připravili jsme pro Vás organizační a informativní setkání, na kterém se dozvíte vše potřebné o průběhu a náplni studia, o jednotlivých rozvrhových i mimorozvrhových akcích CJS, seznámíte se s vyučujícími a také se studenty vyšších ročníků, kteří Vás budou studiem v prvním roce provázet.

Setkání se uskuteční ve středu 22.9.2020 v 17:00 hod. v knihovně (učebně) CJS č. 2.26 v budově na Tř. Svobody 26.

Vaše účast je více než doporučená! Prosím Vás o potvrzení Vaší účasti obratem na email ivana.cahova@upol.cz

Věnujte také pozornost pokynům pro zápis předmětů, které najdete zde – zejména zápisu na dvoudenní exkurzi (rozšiřující základ, volitelné předměty).

Rozvrh CJS na zimní semestr 2021-22 najdete zde.

Nebudete-li si s něčím vědět rady, obraťte se na serektariát katedry, paní asistentka Mgr. Anna Mácová (anna.macova@upol.cz) sedí v budově na Křížkovského 10, 2. podlaží, Katedra germanistiky. Pozor, CJS se nachází v budově na Tř. Svobody 26.

Pokud byste se s námi chtěli neformálně seznámit již dříve, přijďte nám pomoci s vybalováním naší knihovny po stěhování. Vybalovat budeme se studenty vyšších ročníků ve čtvrtek 9.9.2021 od 10:00 hod. v knihovně CJS na Tř. Svobody 26 (učebna č. 2.26 – sraz v 9:45, následné vybalování v učebně D.1.09 - doptejte se případně na recepci). Za Vaši pomoc budeme vděční a budeme se na Vás těšit.

Těším se na viděnou

Ivana Cahová, vedoucí katedry

 

 

Yiddish Summer Program

Dear colleagues and students,

In response to requests, we are delighted to announce that in addition to in person language classes at Tel Aviv University this summer we have added additional synchronous online Yiddish language sessions that will be suitable for people in the United States, Canada, and Latin America, who cannot make the journey to Israel.

Please let students and colleagues in the Americas know about these new options.

We very much hope that the Israeli government will enable students from abroad to join us in person this summer. At the same time, we are committed to keeping our global Naomi Yiddish community strong. We are thus taking extra steps to make sure anyone who wants to benefit from our innovative programming and stellar faculty will have that opportunity.

Beginners and intermediate students in the Americas who cannot make the trip to Tel Aviv this summer will have their own classes (enrollment dependent) that will take place from 11am-1:30 pm EST daily (beginners) and 12:30pm-3pm EST (intermediate). Advanced students will study asynchronously with our stellar Israeli faculty, while also benefiting from synchronous TA sessions and faculty meetings during the late morning EST.

All students will also be able to participate in our rich cultural enrichment program of scholarly lectures, Yiddish conversation classes, Yiddish immersion activities and more,
which will take place daily between the hours of 9am-10:30am EST.

A bisl komplitsirt? Complex, yes. The short answer is--Si'z alts ayngeordnt. We've got you covered. Here is an overview:

Morning Israel Time
In-person classes available for all levels for students in Israel. Online classes for thos in Europe, Asia or Australia

Starting 16:00 Israel Time/9 AM East Coast Time
Online cultural program for all locations.

Evening Israel Time/ Last Morning East Coast Time
Online classes for beginners and intermediate. TA sessions and faculty review meetings for advanced students, to supplement asynchronous lectures.

We invite you to be in touch with questions or check out more details on our website. Most importantly, please share the great news about our added classes with friends,                         students and colleagues.

Es vet a poyk ton undzer trot––mir zaynen do...

Best,

Hannah Pollin-Galay
Academic Director

Justin Cammy
On-site Summer Director

The Naomi Prawer Kadar International Yiddish Summer Program
Tel Aviv University
Rosenberg Building, Room 101d
Ramat Aviv 69978

Olomouc-Jerusalem Week 2021

Studenti CJS si kurz za 1 kredit mohou dodatečně zapsat v modulu Izraelská studia pod kódem JUD/1IZW3 – workshop, nebo v modulu Židé na Moravě JUD/ZMW1 – workshop. Protože půjde o dodatečný zápis, všechny zájemce zapíše hromadně paní asistentka Mácová. Zájemce o zapsání do kurzu zakončeného zápočtem (1 kr.) prosím o registraci na email ivana.cahova@upol.cz nejpozději do 29.3.2021.  

V případě účasti pouze na vybraných přednáškách bez nároku na zápočet se lze volně registrovat až do 17. května 2021.

 

 

 

 

Kurzy interkulturní komunikace v cizích jazycích

Výběrová řízení na zahraniční studijní pobyty v AR 2021-22

Milé studentky, milí studenti,

CJS FF UP otevřelo možnost přihlásit se na semestrální studijní pobyt na našich partnerských univerzitách v Izraeli (Hebrejská univerzita v Jeruzalémě a Bar Ilan University v Ramat Gan) v akademickém roce 2021/2022.

Přihlášku do výběrového řízení můžete podat přes STAG do 15.3.2021 (datum jsme prodloužili)

Moje studium/ECTS výjezdy/Nabídka výjezdů/Podat přihlášku.

Pokud si nebudete vědět rady, můžete zaslat zaslat životopis a stručný motivační dopis v angličtině na adresu eva.kalousova@upol.cz (v kopii na ivana.cahova@upol.cz). Budeme Vás při zadávání do online výběrového řízení ve STAGu navigovat.

V případě potřeby konzultovat cokoliv ohledně zahraničních pobytů, mne neváhejte kontaktovat. Hodně úspěchů a hodně sil pro překonání této dočasné doby bez možnosti cestovat přeje

Eva Kalousová

Přednáška z Cyklu judaistických přednášek pro veřejnost. Pavel Sládek: Maharal a židovský zájem o vědu na sklonku 16. století

11.11.2020 Středa

17:00 HODIN | ONLINE | Link pro připojení https://cesnet.zoom.us/j/5364556016

Přednáška nejprve krátce představí Jehudu Levu ben Becalela, zvaného „Maharal“ (asi 1525–1609) jako rabínského učence. Povíme si krátce o funkcích rabína a jeho vztahu k židovské obci v prostoru Moravy, Čech a obecněji regionu střední a východní Evropy v pojednávaném období. Uvidíme, že pokud se Maharalova profesionální cesta vymyká z běžných dobových konvencí, je to důsledkem urputnosti, s níž se snažil prosazovat své postoje a jež narážela na odpor části vedení obcí. V druhé části se zaměříme na Maharalovovo náboženské myšlení, jak je formuloval ve svých rozsáhlých spisech. Budeme se ptát zejména po Maharalovu vztahu k tzv. „nové vědě“ a po způsobu, jakým reagoval na přelomové objevy své doby, jakými byl objev nových kontinentů, zavedení knihtisku nebo Koperníkův astronomický model.

Doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D.

vedoucí Ústavu Blízkého východu a Afriky FF UK v Praze, se ve své vědecko-výzkumné práci věnuje vybraným problémům raně moderní rabínské literatury a židovského myšlení. Nakladatelství Academia vydalo jeho rozsáhlou monografii Raši (1040–1105): Vznik biblického komentáře ve frankoporýnských židovských centrech (2012). V roce 2013 absolvoval semestrální stáž na Herbert D. Katz Center for Advanced Jewish Studies při University of Pennsylvania, v roce 2016 získal Katherine F. Pantzer Jr. Fellowship in Descriptive Bibliography v Houghton Library, Harvard University. V lednu 2012 se spolupodílel na založení Centra židovských studií FF UK. Od roku 2014 působí jako člen výkonné rady Evropské asociace židovských studií.

Studentský workshop Student Voice 2020

Výzva k zasílání žádostí o podporu semestrálního studijního pobytu na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě (HUJI) a na Bar Ilan University v Ramat Gan (BIU) na letní semestr 2020/21

Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových (CJS) FF UP vypisuje výzvu k zasílání žádostí o podporu semestrálního studijního pobytu na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě (HUJI) a na Bar Ilan University v Ramat Gan (BIU) na letní semestr 2020/21.

O stipendium mohou žádat primárně studenti bakalářských a magisterských programů CJS, ale i studenti ostatních oborů FF UP včetně programů doktorských.

Finanční podmínky:
Vyjíždějící studenti z ČR: 700 EUR / měsíc
(celkem: 4 měsíce)
K pobytovým nákladům se připočítává ještě příspěvek na dopravu, který je odstupňován dle vzdálenosti mezi domácí institucí a místem pobytu v zahraničí. Pro instituce v Izraeli je to 360 EUR.

Náležitosti žádosti:
- aktuální životopis v angličtině
- motivační dopis v angličtině
- zadání žádosti včetně CV a motivačního dopisu do online systému Erasmusplus UPOL

Kritéria výběru kandidátů:
- bakalářská či magisterská diplomová práce je/bude vypracována a obhájena v rámci CJS, disertační práce vzniká pod vedením či ve spolupráci se členy CJS
- jazykové kompetence
- aktuální studijní výsledky
- motivace

Dotazy a žádosti (nenahrazuje přihlášení do VŘ v online aplikaci) zasílejte na adresy eva.kalousova@upol.cz a ivana.cahova@upol.cz nejpozději 31. 10. 2020.
Výběrová komise sdělí výsledky výběrového řízení do 2. 11. 2020.

Podmínečné výběrové řízení ve zrychlené podobě je mimořádné a mobility budou realizovány dle aktuální situace dané současnou pandemickou situací.

Výzva na mobility studentů FF UP - Freemover LS 2020/21 a AR 21/22

Více informací zde

Přednáška z Cyklu judaistických přednášek pro veřejnost. Hana Nováková „Islámské umění – stručný vhled do problematiky“

21.10.2020, středa

17:00 hod. | ONLINE | Přednáška

 

Přednáška se uskuteční v 17:00 hod. online na adrese

https://cesnet.zoom.us/j/5364556016

Ačkoli je islámskému výtvarnému umění věnována řada odborných studií a mnoho muzeí je zaměřeno na uchovávání a vystavování výhradně tohoto umění, neexistuje jasná definice, co vlastně znamená termín „islámské umění“.   Odkud se tedy vzal název „islámské umění“ a co vlastně označuje?  Jak se různá historická období odrážela ve vývoji tohoto umění? Jak vstoupilo moderní umění do světa islámu a islám do moderního umění?  Kde hledat islámské umění v Česku a jakými cestami k nám přicházelo?  Tyto otázky se přednáška pokusí zodpovědět.

Dr. Hana Nováková je absolventkou oborů Arabistika a Dějiny a kultura islámských zemí na FF UK. Soustředí se zejména na praktickou výuku arabštiny, ale publikuje i k problematice současného egyptského výtvarného umění (Egyptské výtvarné umění ve 20. století: modernizace a moderna. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2011 či Káhira: architektura a umění islámského velkoměsta. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta ve spolupráci s Českým egyptologickým ústavem FF UK ve vydavatelství Togga, 2009). Od roku 2019 působí v CJS jako lektorka arabštiny.

Jindřich Buxbaum. SEDMERO POŽEHNÁNÍ

Výstavu fotografií Jindřicha Buxbauma, zachycujících setkání Židů nejrůznějších směrů u hrobů významných učenců, rabínů a cadiků, doprovází i stejnojmenná kniha z nakladatelství Grada. V ní jsou fotografie doplněny poutavými texty olomouckého judaisty a historika Daniela Soukupa.
Každý ze sedmi rabínských járcajtů (výročí smrti) zachycených objektivem fotoaparátu Jindřicha Buxbauma je zároveň příběhem jednoho ze sedmi významných duchovních vůdců, kteří jsou pro židovské společenství trvalým požehnáním.

 

Jindřich Buxbaum.

Narodil se roku 1953 ve Šternberku. Ač vzděláním technik, od dětství tíhne k umění, obzvláště k fotografii. Dominantním motivem jeho tvorby je judaismus, ke kterému se sám plně hlásí. Vystavovat začal v roce  2010, a to souborem Šalom Izrael, který se během jeho opakovaných cest na Blízký východ neustále rozrůstá. Postupně navázal Vzpomínkou na Osvětim a Treblinku, pokračoval Židovskou školou dnes a Židovskou svatbou. Jako uznávaný dokumentarista židovské komunity mapuje její současný život nejen u nás, ale i v rámci Evropy, o čemž svědčí soubory Ješiva v Kyjevě, Židé v Antverpách, Život Židů v Londýně. V posledních
letech se aktivně věnuje zejména tematice Chasidů, světa tradičního ultra-ortodoxního judaismu v současnosti, a to prostřednictvím slavení tzv. jahrzeitů. Na svých fotografiích dokumentuje jejich každoroční návrat na místa, kde jsou pohřbeni významní představitelé židovské učenosti a zbožnosti.

 

Rozhovor autorů knihy Sedmero požehnání fotografa Jindřicha Buxbauma a historika a judaisty Daniela Soukupa se uskuteční v 17 h online na http://servisff.upol.cz/stream/

Město bez Židů/Die Stadt ohne Juden.

14.10.2020 Středa

17:00 HODIN | ONLINE | Link pro připojení viz festivalový web | VSTUPNÉ 0 KČ

Město bez Židů / Die Stadt Ohne Juden
R. Hans Karl Breslauer, Rak., 1924, CZ / ENG Tit.

Rakouský němý expresionistický film Město bez Židů z roku 1924 je satirickou fantazií na motivy slavného utopického románu Hugo Bettauera. Jeho dílo uvede na úvod v souvislostech germanistka Ingeborg Fialová-Fürst.

Román z roku 1922 vznikl jako satirická reakce na narůstající vlnu antisemitismu a v děsivých detailech předznamenává pozdější tragédii. Na rozdíl od filmu, který končí happyendem, se autor románu stal několik měsíců po premiéře filmu obětí fanatického antisemity.

Novou hudební podobu získal film na přímou objednávku orchestru BERG. Autorem hudby je český skladatel mnoha talentů Petr Wajsar, který zde také společně s orchestrem vystupuje jako DJ a klavírista.

Bar-Ilan University Biblical Studies & Land of Israel and Archeology Studies Open Day- 13th October 2020

We will be hosting a virtual Open Day (via Zoom) for students interested in coming to Israel and studying at the Bible Department of Bar-Ilan University. Please share the following information with colleagues or students you think might be interested in learning more about our programs. Watch this video to get a taste of what one of our esteemed alumni, Dr. Dominick Hernández, has to say about his experience at Bar-Ilan University.

 

When:

Morning Session-
Oct 13, 2020 10:00 Israel time (GMT+3)

Click here to register in advance for the Morning Session zoom meeting.

 

 

Evening Session-

Oct 13, 2020 8pm Israel time (GMT+3)

 

Click here to register in advance for the Evening Session zoom meeting.

 

Sukot 5781

Přijměte pozvání na setkání Pod zelenou a přijďte s námi oslavit Svátek stánků.

7.10.2020 v Botanické zahradě UP v Olomouci  | Adresa: U botanické Zahrady 920

mapy.cz/zakladni

Suka se bude stavět v době 15:00-16.45. Zájemci, kteří chtějí pomoci se stavěním suky, nechť se hlásí V. Chalupnému.  S sebou: teplé oblečení, něco dobrého k jídlu a pití.

Těšíme se na Vaši účast i na Vaše kulinářské výtvory, kterými obohatíte slavnostní tabuli! Akce proběhne v souladu s aktuálními hygienickými nařízeními. Počet účastníků je omezen.

Terezie Dubinová, Ph.D. "Občanský, umělecký a spirituální aktivismus v Izraeli: Co se z médií nedozvíte"

12.10.2020, pondělí

17:00 hod. | ONLINE | Přednáška Cyklu judaistických přednášek pro veřejnost a první akce festivalu DŽKO Re:START 2020

Přednáška se uskuteční v 17:00 hod. online na adrese http://servisff.upol.cz/stream/

 

Izrael je v médiích prezentován v lepším případě jako technologická velmoc, v horším případě jako místo neustálého konfliktu. Co však víme o obyčejných Izraelcích, kteří skrze svoji osobní aktivitu, odvahu, občanské sebevědomí a uvědomění usilují o pozitivní změny ve své společnosti v duchu židovského tikun olam,  "nápravy světa"? Přednáška s prezentací představí příběhy lidí a jejich aktivit. Zmíní překážky, se kterými se potýkají, osobní i společenské  výzvy typické pro izraelskou společnost, i naději a úspěchy v místech, kde by je člověk nečekal.

Přednáší hebraistka a kulturoložka  Mgr. Terezie Dubinová, PhD., autorka knih mj. Ženy v Bibli, ženy dnes, Jak učit o holokaustu nebo Kořeny ženské spirituality. Aktuálně připravila čtyřicet rozhovorů s Izraelci z oblasti občanské aktivity, umění, terapie a spirituality. Výsledkem je kniha "Jak napravovat svět: Rozhovory s inspirativními Izraelci", která vychází v říjnu v nakladatelství Zlatý květ. 

 

Festival Dny židovské kultury Olomouc / Re:START 2020

Letošní ročník festivalu Dny židovské kultury Olomouc Re:START 2020 se při zachování aktuálních hygienických nařízení konat BUDE! V případě změny situace se pokusíme přinést Vám většinu festivalových akcí ONLINE.

Program na festivalovém webu muo.cz/dzko/

Informace ke kurzu JUD/ZME2 Exkurze po JM

Zapsaní studenti najdou všechny potřebné informace ke kurzu JUD/ZME2 v Moodlu pod příslušným kódem. S dotazy se obracejte mailem nebo osobně na I. Cahovou (ivana.cahova@upol.cz)

Zároveň vyzývám všechny studenty 1. ročníku, kterým je kurz primárně určen a kteří ještě stále nejsou zapsaní, aby se zapsali - u paní asistentky Mácové (Křížkovského 10, sekretariát Katedry germanistiky a CJS, 2. patro).

Kurzy arabštiny JUD/AR, JUD/AJ1, JUD/AJ1K, JUD/AJ3, JUD/AR3

Milé studentky, milí studenti, 

 

výuka všech kurzů arabštiny bude po dobu nezbytně nutnou (období nařízeného nošení roušek i během výuky) probíhat online, formou videokonference přes aplikaci Moodle-BigBlueButton, a to v časech daných rozvrhem. Účast na online výuce v časech seminářů je povinná a řídí se běžným docházkovým systémem. 

Údaje nutné pro přihlášení obdrží studentky a studenti zapsaní v semináři nejpozději ve středu 23.9.2020 na univerzitní email. 

 

Děkuji za pochopení 

 

Ivana Cahová

Upozornění: JUD/D1, JUD/IH3

Seminář Československo- a česko-izraelské vztahy v úterý 11:30–13:00 (JUD/D1, JUD/IH3) začne z důvodu pracovní cesty o týden později, tedy 29. září 2020.  

Seminář Holocaust českých Židů v čase 9:45–11:15 (JUD/D6) začíná v nezměněném termínu, tedy ve středu 23. září 2020. 

Děkuji za pochopení. 

Eva Kalousová 

Zimní semestr 2020-21

Milé judaistky, milí judaisté,

zimní semestr nového akademického roku zahajujeme kontaktní výukou. Věnujte, prosím, pozornost aktuálním opatřením v souvislosti s COVID-19, která přehledně najdete na fakultním webu zde:

https://www.ff.upol.cz/aktualni-epidemiologicka-situace-na-fakulte/

Těšíme se na viděnou a pevně doufáme, že nový rok 5781 bude lepší a sladší!

 

Tutoriát aneb studenti studentům

Milé kolegyně, milí kolegové, studenti a studentky vyšších ročníků,

vzpomínáte si ještě na své vlastní začátky na judaistice, na UPOL a v Olomouci obecně? Bylo příjemné, že jste na to nebyli sami, že se našli kolegové z vyšších ročníků, kteří Vám poradili, když jste nevěděli, jaký předmět si vybrat, kde najít kterého vyučujícího, kde je knihovna, kde dobrý bar a kam si jít zasportovat? Pojďte tuto pomoc oplatit a staňte se tutory nových prváků a prvaček.

Přijďte na informativní schůzku pro studenty prvních ročníků, která se uskuteční ve středu 23.9.2020 v 17:00 v knihovně CJS. Přestavíme Vás a dál už to bude na Vás.

INFORMATIVNÍ SETKÁNÍ PRO STUDENTY PRVNÍCH ROČNÍKŮ

Milé studentky, milí studenti 1. ročníku studijního programu Judaistika. Židovská a izraelská studia a Judaistika. Dějiny a kultura Židů (týká se pouze absolventů bakalářského stupně jiných studijních programů než Judaistika),

abychom Vám usnadnili orientaci během prvních dnů Vašeho studia, připravili jsme pro Vás organizační a informativní setkání, na kterém se dozvíte vše potřebné o průběhu a náplni studia, o jednotlivých rozvrhových i mimorozvrhových akcích CJS, seznámíte se s vyučujícími a také se studenty vyšších ročníků, kteří Vás budou studiem v prvním roce provázet. 

Setkání se uskuteční ve středu 23.9.2020 v 17.00 hod. v hlavní učebně CJS č. 2.15 v budově Na Hradě 5.

Vaše účast je více než doporučená!

Na viděnou se těší

Ivana Cahová, vedoucí CJS

Pomoc při přípravě programu pro Noc vědců 2020

Milé studentky, milí studenti,

i v letošním roce proběhne na FF UP Noc vědců, a to v termínu 27.11.2020. Tématem letošního ročníku je "Člověk a robot". Téma má mimo jiné připomenout výročí 130 let od narození Karla Čapka a 100 let jeho díla R.U. R., kde se slovo „robot“ objevilo poprvé. Abychom mohli sestavit případný program CJS, potřebuji vědět, zda mezi Vámi najdu i letos zájemce o pomoc s realizací.

Prosím, máte-li chuť se letos do příprav zapojit, pište mi obratem na email: ivana.cahova@upol.cz

Letní pracovní příležitost v synagoze v Lošticích

Milé judaistky, milí judaisté, hledáte práci na léto? Máte zájem prohloubit své znalosti o historii židovských komunit na Moravě s důrazem na Loštice a okolí a uplatnit je pak prakticky při výkladu pro veřejnost? Potřebujete najít téma a materiály ke své diplomové nebo bakalářské práci?

Pak využijte příležitosti, kterou nabízí naše partnerská organizace Respekt a tolerance. Jedná se o průvodcovskou práci v loštické synagoze, která zahrnuje, tak jako v předchozích letech, podávání vykladu o historii židovské komunity v Lošticích i historii synagogy a odpovídáni na základní obecné otázky o židovské historii a tradicích. Angličtina je vítána, neboť do Loštic občas zavítají i cizinci. Další pracovní náplní je prodávání vstupenek a drobných upomínkových předmětů, provádění průběžného úklidu (utíráni prachu a podobné drobné úkony související s denním provozem prostoru synagogy), a dozor nad dodržováním opatření souvisejících s hygienickými předpisy, které budou platné od 1. července. Naštěstí se tyto podmínky postupně slibně uvolňují.  

Pokrýt je třeba letní provoz synagogy, tedy červenec až srpen, denně mimo pondělí od 13–17:00 hod. Hodinová mzda činí 90Kč s tím, že celková odměna by neměla překročit 9 000 Kč na osobu a měsíc. Vyúčtování a administrativa se provádí prostřednictvím Městského úřadu v Lošticích, s pomocí RT. Základní sylaby české i anglické budou zájemcům dodány předem, předem proběhne také proškolení v synagoze. V pomalejších časech pracovní doby má průvodce/průvodkyně k dispozici rozsáhlou loštickou knihovnu, skýtající bohatý materiál pro závěrečné diplomové práce.

V případě zájmu je možné zaměstnat více zájemců (střídání po týdnech, měsíci).

Tuto praxi uznat i jako splnění kurzu Praxe a stáž.

Zájemci nechť se hlásí obratem na adresu ivana.cahova@upol.cz

Yiddish Summer Program 2020 - Online

Khaveyrim un khavertes, Dear Friends:

We can’t wait to reunite in Tel Aviv in summer 2021. In the meantime, we are thrilled to offer exciting and free summer content for Yiddishists and Yiddishists-in-the-making all around the world. Let's keep the conversation alive and the Yiddish community strong!

Naomi Prawer Kadar International Yiddish Summer Program Events 2020

Undzer morgn: Yiddish Studies Today and Tomorrow

June 18th at 12:00 EST/ 19:00 Israel time via Facebook live

Writing Yiddish While Female: An Investigation of Chava Rosenfarb's Legacy

July 14th at 12:00 EST/ 19:00 Israel time via Facebook live

Scroll down for more details

Undzer morgn: Yiddish Studies Today and Tomorrow

June 18th, 2020 12:00 EST/ 19:00 Israel Time

What are the most pressing topics in Yiddish Studies today? What shape will current debates take in the next five years? Join us for a discussion between Prof. Justin Cammy (Smith College) and young leaders in the field of Yiddish Studies, all alumni of the Naomi Prawer Kadar International Yiddish Summer Program at Tel Aviv University.

We will discuss present intellectual endeavors as well as visions for the Yiddish future.

Panelists

Debra Caplan is an Associate Professor of Theater at Baruch College, City University of New York. Her book, Yiddish Empire: The Vilna Troupe, Jewish Theater, and the Art of Itinerancy (University of Michigan Press, 2018) won the George Freedley Award from the Theatre Library Association. She is currently working on a biography of  Yiddish actress Molly Picon.

Eitan Kensky is the Reinhard Family Curator of Judaica and Hebraica Collections at Stanford Libraries and a co-founder of  In Geveb: A Journal of Yiddish Studies. He holds a PhD in Jewish Studies from Harvard University. 

Yaakov Herskovitz is a scholar of Hebrew and Yiddish literature with an interest in self-translation and multilingual literature. He is a fellow at the Frankel Institute for Advanced Judaic studies at the University of Michigan and now joins the Hebrew University of Jerusalem as part of a German-Israeli research group through the Einstein Stiftung.

Zohar Weiman-Kelman is Senior Lecturer in the Department of Foreign Literatures and linguistics and Blechner Career Development Chair in East European Jewish Culture at Ben-Gurion University. Their first book, Queer Expectations: A Genealogy of Jewish Women’s Poetry, was published by SUNY Press in 2018 and their current project looks at the intersections of sex, language and history in Yiddish. 

Moderator

Justin Cammy is associate professor of Jewish Studies and World Literatures at Smith College, and summer director of the Naomi Prawer Kadar International Yiddish Summer Program at Tel Aviv University. His translation of Sutkzever’s Vilna Ghetto is expected next year.

Writing Yiddish While Female: An Investigation of Chava Rosenfarb's Legacy

July 14th at 12:00 EST/ 19:00 Israel time

image.png

Chava Rosenfarb emerged from the Lodz ghetto and Auschwitz concentration camp to become a singular voice in the postwar Yiddish literary landscape. Haunted by her Holocaust memories, preoccupied by erotic love and deeply informed by her socialist-Yiddishist upbringing, Rosenfarb has left us a complex oeuvre that has yet to be fully unpacked.

An acclaimed new book of Rosenfarb's essays, translated and edited by the author's daughter, the literary scholar Prof. Goldie Morgentaler, re-illuminates Rosenfarb's insights into the Jewish 20th Century. The event will feature a conversation between Morgantaler and Dr. Hannah Pollin-Galay about this new volume and the potential of Rosenfarb's words to inspire today.

Goldie Morgantaler is Professor of English at the University of Lethbridge. She is an award-winning translator from Yiddish to English, especially of Chava Rosenfarb's work, including, most recently, Confessions of a Yiddish Writer, which won a 2019 Canadian Jewish Literary Award.

Hannah Pollin-Galay is Senior Lecturer in the Department of Literature at Tel Aviv University, where she is also Incoming Director (Fall 2020) of the Goldreich Family Institute for Yiddish Language, Literature and Culture. She is the author of Ecologies of Witnessing: Language, Place and Holocaust Testimony (Yale UP, 2018). Her new book project explores how Yiddish changed during the Holocaust and deals extensively with Rosenfarb’s writings.

All are warmly invited!

Sincerely,

Professor Hana Wirth-Nesher, Director

Dr. Hannah Pollin-Galay, Incoming Director                                           

The Goldreich Family Institute for Yiddish Language, Literature, and Culture

Tel Aviv University

Virtual Open Day at Bar Ilan University

 

Virtual Open Day on Zoom, which will provide information on all International degrees and programs at Bar-Ilan University.

 

Students at all levels who are interested in studying in Israel will have the opportunity to hear about the various programs we offer in English and ask questions about all aspects of the BIU experience. The event is also highly relevant to staff who might want to know more about what we will offer in the coming year.

 

The virtual open day will take place on Sunday, 3 May 2020 at 10:00 and 19:00 (GMT +3).

 

All students and relevant staff are encouraged to register here: https://biuinternational.com/virtual-open-day/

Summer School program in Jewish Studies “Schismatics, Heretics, and Religious Crisis - Frankism and the Turbulent 18th Century in East Central European Jewry” - POSTPONED TO AUGUST 2021

Dear colleagues,

the Summer School Program in Jewish Studies Olomouc 2020 is postponed to August 2021 because of the Coronavirus (COVID-19) crisis. For the revised date and new CfA please follow our website and Facebook.

TOVI BIBRING: WHEN WOLVES COULD READ. READING BERECHIAH IN CONTEXT

Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových FF UP v Olomouci zve na přednášku z Cyklu judaistických přednášek pro veřejnost:


TOVI BIBRING: WHEN WOLVES COULD READ. READING BERECHIAH IN CONTEXT


Přednáška izraelské medievistky a odbornice na židovsko-francouzské kontakty ve středověku dr. Tovi Bibring z Bar Ilan University je součástí přednáškové řady pro CJS FF UP v Olomouci „How to read Jewish stories?“. Tovi Bibring je autorkou několika publikací s vysokým impaktem. Společně s autory z CJS, Tamasem Visim a Danielem Soukupem, koeditovala knihu Berechiah ben Natronai ha-Naqdan’s Works and Their Reception L’oeuvre de Berechiah ben Natronai ha-Naqdan et sa réception (Brepols, 2019), která byla v únoru 2020 oceněna Cenou rektora UP.

 

 


Přednáška se bude konat ve středu 26. února 2020 od 17:00 v knihovně CJS, Na Hradě 5, uč. č. 2.15 (1. patro).

Přednáška bude pronesena v angličtině.

Rozhovory s pamětníky – naslouchat a slyšet

Mimořádný workshop pod vedením žurnalistky Judity Matyášové pro studenty CJS i studenty dalších oborů, fakult a univerzit.

Novinářka Judita Matyášová se specializuje se na příběhy pamětníků, kteří odešli nebo emigrovali v první polovině 20. století, např. Wintonových dětí. V roce 2010 objevila informace o skupině 80 českých židovských dětí, které odjely na počátku války do Dánska, kde bydlely v pěstounských rodinách. V roce 1943 uprchly do Švédska a jejich životní cesty se rozešly na mnoho let. Judita hledala tyto pamětníky po celém světě. Výsledkem jejího pátrání je kniha Přátelství navzdory Hitlerovi (nakl. Mladá fronta) a také scénář k dokumentárnímu filmu Na Sever. V rámci přednášky Judita přiblíží práci s pamětníky a pohovoří o rozhovorech, které natáčela s přeživšími holokaustu v Česku i v zahraničí. Dozvíte se, čím jsou tyto rozhovory specifické a proč je důležité nejen naslouchat, ale také slyšet.

Judita Matyášová studovala žurnalistiku na Literární akademii Josefa Škvoreckého a orální historii na Univerzitě Karlově. Nyní je doktorandkou programu Studia dlouhověkosti na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Dlouhodobě se věnuje příběhům pamětníků, mezigeneračním vztahům a prezentaci moderních dějin v tuzemských i zahraničních školách.

Workshop se koná v úterý 18.2.2020 v době 13:15-14:45 v knihovně CJS, uč. č. 2.15, Na Hradě 5

Registrace na workshop zasílejte, prosím, na email ivana.cahova@upol.cz

Workshop je realizován za podpory MŠMT v rámci projektu CRP 2020 Podpora strategicky významných programů na Filozofických fakultách UK, MU, UP.

Výběrové řízení pro studentské mobility MARTIN-BUBER-INSTITUT UNI ZU KOELN ZS 2020/21

Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových FF UP vyhlašuje výběrové řízení na obsazení studentské mobility v Martin-Buber-Institut na Univerzitě v Kolíně nad Rýnem (Německo) pro ZS 2020/21.

Toto semestrální stipendium je podpořeno grantem programu Erasmus.

Zájemci nechť vyplní přihlášku v online aplikaci Erasmus+ na: https://erasmusplus.upol.cz/ a zašlou své CV a motivační dopis na adresu ivana.cahova@upol.cz (v kopii na eva.kalousova@upol.cz) do 14. února 2020.

S případnými dotazy se neváhejte obrátit na zahraniční koordinátorku katedry, Evu Kalousovou či Ivanu Cahovou, adresy viz výše.

Sofiina volba po česku

Osudy českých židovských dětí ve Skandinávii
Vernisáž výstavy Judity Matyášové
17.2.2020 v 17.00 v Kapli Božího Těla Uměleckého centra UPOL, Univerzitní 3, Olomouc

Novinářka Mgr. Judita Matyášová se specializuje na příběhy pamětníků, kteří odešli nebo emigrovali v první polovině 20. století, např. Wintonových dětí. V roce 2010 objevila informace o skupině 80 českých židovských dětí, které odjely v prvních měsících války do Dánska. Jejich rodiče stáli před podobnou volbou jako Sofie z románu Williama Styrona, která se musela rozhodnout, které ze svých dětí zachrání. Rodiče těchto dětí mohli vybrat jen jednoho ze svých potomků a poslat ho do bezpečí. Děti bydlely v Dánsku v pěstounských rodinách, v roce 1943 uprchly do Švédska a jejich životní cesty se rozešly na mnoho let. Judita hledala tyto pamětníky po celém světě. Výsledkem jejího detektivního pátrání je kniha Přátelství navzdory Hitlerovi (nakl. Mladá fronta) a také putovní výstava o jednotlivých pamětnících.

Součástí vernisáže bude přednáška autorky výstavy a stručný příspěvek doc. Pavla Maňáka, který pohovoří o dvou rodácích z Olomouce. Oba se na přípravě dětí na vystěhování podíleli.

Organizátorem výstavy je Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových FF UP a Dánské velvyslanectví v České republice.

Záštitu nad akcí převzal primátor statutárního města Olomouce Mgr. Miroslav Žbánek, MPA.
Výstava v Atriu Uměleckého centra UP v Olomouci potrvá do 2.3.2020

Summer School program in Jewish Studies “Schismatics, Heretics, and Religious Crisis - Frankism and the Turbulent 18th Century in East Central European Jewry” - POSTPONED TO AUGUST 2021

The Summer School Program in Jewish Studies Olomouc 2020 is postponed to August 2021 because of the Coronavirus (COVID-19) crisis. For the revised date and new CfA please follow our website and Facebook.

Čestné uznání rektora UP publikaci T. Visiho a D. Soukupa

S hrdostí oznamujeme, že publikace členů CJS, doc. Tamase Visiho a dr. Daniela Soukupa,

VISI, Tamas; BIBRING, Tovi a Daniel SOUKUP (eds.). Berechiah ben Natronai ha-Naqdan's Works and Their Reception / L’oeuvre de Berechiah ben Natronai ha-Naqdan et sa réception. Brepols 2019 

získala Čestné uznání rektora UP za rok 2019.

Prof. PhDr. Ingeborg Fialová-Fürst, Dr.: "BIBLICKÉ POSTAVY (MOJŽÍŠ) A JEJICH OBRAZ V NĚMECKY PSANÉ LITERATUŘE"

Poslední z Cyklu judaistických přednášek pro veřejnost, kterou pronese olomoucká germanistka a zakladatelka Centra judaistických studií prof. PhDr. Ingeborg Fialová-Fürst, se bude věnovat jedné z nejdůležitějších biblických postav, Mojžíšovi. Zaměří se na to, jak jeho osudy a příběhy viděli Friedrich Schiller, Johann Wolfgang Goethe, Sigmund Freud, Thomas Mann a  (jihlavský rabín) Hermann Reckendorf.

Přednáška se bude konat ve středu 4. prosince 2019 od 17:00 v učebně CJS Na Hradě 5, místnost č. 2.15 (1. patro)

Sympozium "Židovská literatura a kultura ve střední Evropě", 24.-25.3.2020

Milé kolegyně, milí kolegové,

ve dnech 24.-25.3.2020 se bude v prostorách Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci konat desátý ročník sympozia "Umění a kultury střední Evropy", tentokrát zaměřený na téma "Židovská literatura a kultura ve střední Evropě". Přijměte pozvání k aktivní účasti a přednesení příspěvku, případně k pasivní účasti v auditoriu.

Více informací najdete zde

KAROL EFRAIM SIDON: DERECH CHAJIM (CESTA ŽIVOTA) - MAHARALŮV KOMENTÁŘ K PIRKEJ AVOT

Přednáška se bude věnovat Pirkej avot, sbírce židovské etiky, zahrnuté do Mišny a Talmudu, a komentáři Derech chajim pražského Maharala k ní. Konkrétně se bude soustředit na 1. mišnu 2. kapitoly,  jejímž autorem je rabi Jehuda Hanasi, redaktor Mišny. Je uvedena ústřední otázkou, již si klade každý čestný člověk: Která je ta nejpřímější cesta, již by si měl člověk zvolit? A odpovídá na ni: Ta, jež je ozdobou toho, jenž se po ní vydal, a setkává se se souhlasem od lidí.

 

Přednáška se bude konat ve středu 13. listopadu 2019 od 17:00 hod. v knihovně Centra judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových, Na Hradě 5, uč. č. 2.15

Ashkenaz | DŽKO 2019

Film, čtvrtek 7.11.2019 v 17:00 až 19:00

Arcidiecézní muzeum Olomouc

Václavské náměstí 3, 779 00 Olomouc

Aškenázové – Židé evropského původu – jsou v současné multikulturní a multietnické izraelské společnosti označování jako „bílý národ“. Aškenáz je na jedné straně vnímán jako aristokratická, (západo)evropská antiteze středomořské Mizrachi kultury, jako symbol „estabilishmentu“, na druhé straně bývá segregován a eliminován za pomyslné zdi čtvrti Mea Šearim, v níž se soustřeďují ortodoxní Židé původem zejména z Polska, Ukrajiny a Ruska. Jak vnímají tento paradoxní paradigmatický posun dnešní izraelští „Aškenázové“, cítí potřebu sami sebe definovat na základě etnických kritérií, nebo jsou prostě „občany Izraele“? Dokument Rachel Leah Jonesové, izraelské režisérky původem z kalifornského Berkeley, představuje aktuální sociologicko-kulturní studii, mapující všechny aspekty diverzity výrazu „Aškenáz“. VSTUP VOLNÝ

Jidiš stále žije! Festival Dny židovské kultury Olomouc 2019

Black Honey | DŽKO 2019

Film, čtvrtek 7.11.2019 v 19:00 až 21:00

Arcidiecézní muzeum Olomouc

Václavské náměstí 3, 779 00 Olomouc

Dokumentární snímek režiséra Uri Barbashe z roku 2018 se věnuje životu a dílu Abrahama Sutzkevera, jednoho z nejvýznamnějších jidiš básníků 20. století. Dokument, dokončený osm let po smrti čelného představitele litevské básnické školy Mladé Vilno, se ohlíží za Sutzkeverovým působením v protinacistické „Papírové brigádě“ během druhé světové války, jeho významnou rolí během Norimberských procesů, kde svědčil o perzekucích ve vilniuském ghettu, ale soustředí se především na básníkovo působení v Palestině a Izraeli. Uri Barbash, absolvent Londýnské filmové školy, patří ke generaci vyzrálých izraelských dokumentaristů, věnujících se nejmodernějším dějinám Izraele a především událostem a osobnostem, které se stali základními stavebními kameny novodobé izraelské „mytologie“. VSTUP VOLNÝ

Jidiš stále žije! Festival Dny židovské kultury Olomouc 2019

Petr Jan Vinš: Jidiš zpěv a jidiš vzdor

31. říjen 2019, 17:00 – 19:00, Mozarteum, Václavské nám. 3

Jidiš stále žije! Festival Dny židovské kultury Olomouc 2019

Bohatá literatura v jazyce jidiš je českému čtenáři prozatím známá jen z nevelkého množství překladů. O záludnostech překladu z jidiš bude hovořit religionista a překladatel Petr Jan Vinš. Podíváme se na dosavadní historii jidiš překladů do češtiny, na specifickou problematiku překládání přes třetí jazyk – což je zvláště patrno na tvorbě nobelisty Isaaca Bashevise Singera – a zazní i ukázky z existujících i připravovaných překladových děl. V druhé části přednášky se pak zaměříme na jeden málo známý segment jidiš literatury – básnickou a písňovou tvorbu v ghettech a u partizánských oddílů za 2. světové války. I zde zazní ukázky veršů – v originále i v překladech – takových velikánů literatury i odboje, jako byli Avrom Suckever nebo Šmerke Kačerginski.

 

Marie Krappmann: Západní jidiš u židovských konvertitů 18. stol.

 

3. listopad 2019, 17:00 – 19:00, Mozarteum, Václavské nám. 3

Přednáška se zaměří na tzv. západní jidiš coby jednu ze dvou centrálních dialektálních a kulturních variant. Lektorka Centra judaistických studií FF UP Marie Krappmann se věnuje vývoji jidiš v 18. století, kdy tento jazyk aškenázských Židů procházel v západní Evropě podstatnými změnami a začal z různých důvodů postupně mizet. Jedním ze specifik jidiš je úzká spjatost tohoto jazyka s kulturní a náboženskou identitou aškenázského Židovství.


Jidiš stále žije! Festival Dny židovské kultury Olomouc 2019

 

 

S. Kundish & P. Farrell: New Yiddish Songs (SRN)

 

4. listopad 2019, 19:00 – 21:00, Umělecké centrum UPOL, Kaple Božího těla

Avantgardní, nové, zároveň jednoduché i tradicionalistické duo z Německa představí své klezmer a jidiš písně. Virtuózní akordeon Patricka Farrella v symbióze s blyštivým zpěvem Světlany Kundish rozezvučí barokní kapli Božího těla v Konviktu.
VSTUPNÉ 200 / 150 Kč

Vstupenky v Muzeu umění Olomouc

www.pattysounds.com

Jidiš stále žije! Festival Dny židovské kultury Olomouc 2019

Beseda s přeživší holocaustu, paní Alžbětou Dostálovou

Srdečně Vás zveme na besedu s přeživší holocaustu, paní Alžbětou Dostálovou z Mohelnice, která se uskuteční ve středu 30. října 2019 v 9:30.

Budeme diskutovat o ukrývání židovské rodiny, deportacích, životě v koncentračním táboře Terezín, česko-německo-židovském soužití ad. Beseda se uskuteční v rámci historického semináře na judaistice, ale zváni jsou všichni zájemci z judaistiky, historie a dalších kateder.
Jedná se o výjimečnou příležitost, těšíme se na Vaši účast!

9:30-11:15, Knihovna CJS, Na Hradě 5, uč. č. 2.15 (1. patro)

 

První z Cyklu judaistických přednášek pro veřejnost

Kompletní program Cyklu judaistických přednášek na ZS 2019 najdete zde.

8. ročník mezinárodního studentského workshopu The Student Voice

Program workshopu zde

Jidiš stále žije! 12. ROČNÍK FESTIVALU DNY ŽIDOVSKÉ KULTURY OLOMOUC

Program festivalu, který Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových pořádá ve spolupráci s Muzeem Umění Olomouc a Židovskou obcí Olomouc, zde

Cyklus judaistických přednášek pro veřejnost

Sukot 5780

Přijměte pozvání na setkání Pod zelenou!

Sukot 5780

Přijďte si s námi ve středu 23.10.2019 na nádvoří budovy FF UP Na Hradě 5 připomenout a s mírným zpožděním oslavit Svátek stánků.

Suka se bude stavět v době 14.30-16.45. Zájemci, kteří chtějí pomoci se stavěním suky, nechť se hlásí Václavu Chalupnému.
Slavit začneme bezprostředně po přednášce Orena Romana, tedy po přesunu z Mozartea, cca v 19.30.

S sebou: teplé oblečení, něco dobrého k jídlu a pití.

Těšíme se na Vaši hojnou účast! A také na Vaše kulinářské výtvory, kterými obohatíte slavnostní tabuli!

 

Program Cyklu judaistických přednášek pro veřejnost na ZS 2019/20

Program Cyklu judaistických přednášek pro veřejnost na ZS 2019/20 najdete zde. Pozvánky na jednotlivé akce včetně anotací budou zveřejňovány vždy týden před jejich konáním. Těšíme se na Vaši účast!

Ženu statečnou... Seminář u příležitosti výročí 200 let od narození Fany Neuda

Jewish Spaces. 8th International Student Workshop

Prof. Dr. Ursula Schattner-Rieser: The Dead Sea Scrolls Discovery. Current Research and Forgeries

Milé kolegyně, kolegové a přátelé olomoucké judaistiky,

přijměte pozvání na přednášku Prof. Dr. Ursuly Schattner-Rieser z Institutu židovských studií Martina Bubera Univerzity v Kolíně, která v úterý 23. dubna od 17:00 pronese přednášku na téma The Dead Sea Scrolls Discovery. Current Research and Forgeries.

Přednáška se uskuteční v knihovně CJS na nové adrese Na Hradě 5, Olomouc (1. patro, místnost 2.15). Přednáška bude anglickojazyčná. Připomínáme, že přednáška se výjimečně nekoná ve středu, ale v úterý!

Těšíme se na Vaši hojnou účast!

ISRAEL - THE UNIQUE COMBINATION OF IDEOLOGY, POLITICS, SOCIETY AND ECONOMY

Přijměte pozvání na přednášku Dr. Alona Paukera z Beit Berl College, který příští středu 17. dubna od 17:00 pronese přednášku na téma ISRAEL – The unique combination of Ideology, Politics, Society and Economy.

Anglická anotace:
The Zionist movement was unique in comparison to the other national movements that emerged in the 19th century. The lecture will point to this uniqueness and its impact on the special way in which ideology, economy, society and politics were shaped in pre-state Israel and in the State of Israel.

The lecture will explain the profound social-democratic basis of the shaping of Israeli society and the strong pendulum movement to the right toward extreme neoliberalism in the last generation.

Dr. Alon Pauker is member of the Department of History and Head of the Martin Buber Beit-Midrash for Dialogue-Education at the Beit Berl College.

Přednáška se uskuteční v knihovně CJS na nové adrese Na Hradě 5, Olomouc (1. patro, místnost 2.15). Přednáška bude anglickojazyčná.

Těšíme se na Vaši hojnou účast!

„ARAB-ISRAELI CONFLICT - THE MYTH ABOUT THE SINGLE GUILTY PARTY. THE WEST BANK AS BONE OF CONTENTION" (JUD/1IH3, JUD/1K2, 1SH6)

Dokument Avnera Faingulernta se věnuje problematické situaci na Západním břehu Jordánu. Časosběrný snímek, rozdělený do dvou částí, Omar´s Dream (Omarův sen) a Avidar´s Dream (Avidarův sen), přináší introspektivní, citlivý pohled do život pastevců ovcí na na jižních svazích Judských hor v okolí města Hebronu.

Dokumentární diptych bude promítnut ve dnech 24.4 (Omar´s Dream) a 25.4. (Avidan´s Dream) vždy ve dvou promítacích časech:

od 10.00 hod. ve Vlastivědném muzeu Olomouc jako součást filmového festivalu AFO 2019

-          za účasti tvůrců snímku

od 15.00 hod. v prostorách FF UP, Křížkovského 10, učebna č. 3.05. jako součást workshopu "Arab-Israeli Conflict - The Myth About the Single Guilty Party. The West Bank as Bone of Contention" (JUD/1IH3, JUD/1K2, 1SH6)

-          na otevřenou diskuzi, která je přístupná zapsaným studentům i široké veřejnosti, naváže workshop pod vedením prof. Avnera Faingulernta, tvůrce a režiséra snímku, který je zároveň děkanem Sapir Academic College v Negevu a vedoucím School of Audio and Visual Art. Diskuze i workshopu se budou účastnit také přední specialista na problematiku Blízkého východu, doc. Marek Čejka, Ph.D.,  z Katedry ústavního práva a politologie MUNI Brno, Mgr. Ing. Martin Řezníček, dokumentarista a pedagog Katedry kamery pražské FAMU, a paní Hagar Saad Shalom, producentka snímku. 

Vzpomínka na olomouckou synagogu

Letos v březnu uplyne 80 let od zapálení olomoucké synagogy místními nacisty. Přijměte naše pozvání na vzpomínkovou akci v Olomouci. Pořádá Židovská obec Olomouc / Jewish Community Olomouc ve spolupráci s Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových, FF UP Olomouc
a Dny židovské kultury Olomouc.

Laureátka Ceny Kurta Schuberta za mezináboženský dialog, prof. Ingeborg Fialová-Fürstová, pronesla děkovnou řeč a převedla na CJS finanční dar, spojený s oceněním

Dne 27.2.2019 byla prof. Ingeborg Fialové-Fürstové Fórem pro světová náboženství slavnostně udělena významná Cena Kurta Schuberta za mezináboženský dialog.

Prof. Fialová-Fürstová při této příležitosti pronesla děkovnou řeč, ve které osvětluje okolnosti vzniku a vývoje judaistických studií na FF UP v Olomouci. Prof. Fialová-Fürstová také na CJS převedla finanční dar, který je s oceněním spojen.

Děkovná řeč prof. Ingeborg Fialové-Fürstové

 

Udělení Pamětní ceny Kurta Schuberta za mezináboženský dialog prof. Ingeborg Fialové

WE REMEMBER

Den otevřených dveří 19.1.2019

Pro DOD leden 2019 potřebujeme ještě alespoň 1-2 dobrovolníky z řad studentů. Akce se koná 19.1.2019 9-14 hod. Zájemci, prosím, nechť se hlásí na email ivana.cahova@upol.cz.
Za pomoc děkujeme! Stipendium odměnou.

Yiddish Summer Program at Tel Aviv University - 2019

Dear Friends and Colleagues,

 

We are pleased to announce the dates of the upcoming Naomi Prawer Kadar International Yiddish Summer Program at Tel Aviv University: 

June 30 to July 25, 2019. It’s a vibrant program in a lively city, and we hope you will encourage your students to join us.

 

Inspired by the extraordinary students we have hosted in previous years, the continuous high enrollment (over 110 participants from 16 countries in 2018),

the dedication of our teaching staff, and the generous commitment of the Naomi Foundation, we look forward to once again hosting students from around

the world and throughout Israel this summer. We are the only program that offers Yiddish instruction at six levels, as well as a rich afternoon cultural program

in an exciting urban center.

 

We would appreciate your circulating the attached information among your colleagues and students and please let them know that we have

scholarship funds available for students joining us from abroad.

 

This summer we will be continuing our Yiddish immersion events and our unique Graduate Student Forum for masters and doctoral students to share their

research projects. The summer program includes an afternoon lecture series by leading experts in Yiddish studies, evening concerts, excursions to sites and

institutions relevant to Yiddish culture, music and conversation workshops, and more.

 

We invite you to take a look at this short video to hear what our students had to say about the program this past summer:

 

This year Professor Justin Cammy of Smith College will serve as Summer Director. The following is his article in In geveb, devoted to our summer program.

 

Many of our best students learned about us from their teachers or colleagues, so we thank you for your support in the past and we ask for your help

with enrollment for this summer. 

 

Professor Hana Wirth-Nesher, Academic Director

Head, Goldreich Family Institute for Yiddish Language, Literature, and Culture

 

Professor Avraham Novershtern, Academic Director

Director, Beth Shalom Aleichem

 

Professor Justin Cammy

Smith College

Summer Director

Konference Židé a Morava v Kroměříži - vstup pro studenty hradí katedra

Všichni studenti a studentky CJS, kteří/které mají zájem konference se zúčastnit, nechť se ozvou do 6.11. emailem I. Cahové a potvrdí svou účast (ivana.cahova@upol.cz).

Jmenný seznam účastníků bude umístěn u registrace při vstupu na konferenci - konferenční poplatek za studenty a studentky uvedené na seznamu zaplatí hromadně CJS.

Judaism and Jewish Studies in the Modern World: The Students Voice. International Workshop

Sunday, October 7

12:00-...             Accommodation in the Student dormitories

Kolej Generály Svobody, Šmeralova 1122/12, Olomouc

 

15:00                  Registration

15:15                  Welcome Address by Ivana Cahová

Head of the Kurt and Ursula Schubert Centre of Jewish Studies Palacký University

 

Chair: Milan Žonca (Prague)

15:30-16:00       Orlando Brix (Potsdam):  Deconstructing Strategy and Parody. Academic Discourses on Rabbinic and Early Christian Trans*Performativity and Queer Theory

Respondent: Tamás Visi (Olomouc)

16:00-16:30       Anna Miłek (Cracow): Menachem Mendel Morgenstern of Kotzk (C. 1788-1859): The Pious Chasid or Controversial Identity? His Biography with Particular Reference to Research of Joseph Fox

Respondent: Milan Lyčka (Prague)

 

16:30-17:00       Coffee Break

 

Chair: Eva Kalousová (Olomouc)

17:00-17:30       Hana Trnečková (Olomouc): Jedaiah Ha-Penini’s Supercommentary on Aristotle’s Physics in the Context of “Jewish Averroism”

Respondent: Dita Válová (Prague)

17:30-18:00       Samuel Klein (Olomouc): Jewish Existentialism

Respondent: Milan Lyčka (Prague)

 

19:00                  Welcome Dinner at the restaurant Svatováclavský pivovar

Mariánská 4, Olomouc

Monday, October 8

9:00-10:00         Michael L. Miller (Budapest)

Dorfjuden und Dorfgeher: Village Jews in Bohemia and Moravia 

                            Keynote Lecture

Chair: Dita Válová (Prague)

10:00-10:30       Jonathan Zisook (New York): Towards a Sociological Typology of Synagogue Remains in Contemporary Poland

                            Respondent: Jacob A. Labendz (Prague) / Daniel Soukup (Olomouc)

10:30-11:00       Anna Berezowska (Wrocław): The Revitalization of the Synagogue Buildings after 1989 in Poland

Respondent: Edyta Gawron (Cracow) / Lenka Uličná (Olomouc)

 

11:00-11:30       Coffee Break

 

Chair: Daniel Soukup (Olomouc)

11:30-12:00       Tereza Holasová (Olomouc): The Oldest Jewish Cemetery in Prostějov

                            Respondent: Daniel Polakovič (Prague)

12:00-12:30       Zuzana Sihelníková (Žilina): Small-Town Jewry in Central Europe: The Case Study of the Jewish Community of Čadca

                            Respondent: Jana Turanská (Olomouc/Budapest)

 

12:30-14:00       Lunch Break     

 

Chair: Lenka Uličná (Olomouc)

14:00-14:30       Boris Kořínek (Olomouc): The Sho’ah in the Slovak State in the Eyes of the Evangelical Church

                            Respondent: Milan Žonca (Prague)

14:30-15:00       Anita Kantor (Potsdam): The Jewish Education in PáPa (Hungary, 19th Century) as a Possible Solution for the Jewish Educational Questions in the 21th Century’s Central Europe

                            Respondent: Eva Kalousová (Olomouc)

15:00-15:30       Denisa Glacová (Prague): The Haredi Press in Israel

                            Respondent: Marie Crhová (Olomouc)

 

15:30-16:00       Coffee Break    

 

16:00                  Final Remarks and Conference Summary

 

17:30                  Masaryk and the Holy Land

                            Opening of the Festival Days of Jewish Culture

                            Olomouc Archdiocesan Museum
Václavské nám. 3
779 00 Olomouc

                            www.muo.cz/dzko/

 

 

Tuesday, October 9

9:00-17:00         Trip around Jewish Moravia

                            Boskovice, Lomnice

Optional, Meeting place: to be specified

Festival Dny židovské kultury Olomouc 2018

Pojďte s námi oslavit svátek Sukot!

Ve středu 26. září v našich nových prostorách Na Hradě 5, Olomouc. Stavba suky na dvoře budovy od 16:00, v 17:00 oficiální zahájení. Těšíme se na Vás a také na vegetariánské jídlo a (nejen alkoholické) pití, které s sebou přinesete!

SETKÁNÍ ABSOLVENTEK A ABSOLVENTŮ 2018

Milé absolventky, milí absolventi,

rádi bychom Vás pozvali v sobotu 8. září 2018 do Olomouce na celouniverzitní absolventský sraz. Setkání judaistek a judaistů se uskuteční od 16:00 v naší nové budově, Na Hradě 5 (1. patro, místnost 2.15), kde na Vás bude čekat malé občerstvení. Z našich nových prostor se kolem 17:00 přesuneme do vybrané restaurace na neformální posezení. Z toho důvodu potřebujeme předem vědět, kolik z Vás by mělo o setkání zájem. Prosíme proto, abyste se do konce srpna předběžně přihlásili Ivaně Cahové na adresu ivana.cahova@upol.cz.
Další informace viz http://absolventi.upol.cz/sraz2018_pozvanka-1

Těšíme se na Vás!

 

Nejsou k dispozici žádné zprávy.

Slavnostní uvedení sborníku JUDAICA OLOMUCENSIA. KURT SCHUBERT, THE FOUNDER.

Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových FF UP v Olomouci (CJS) zve
na slavnostní uvedení sborníku
Judaica Olomucensia. Kurt Schubert, the Founder,
které se bude konat
dne 14. 3. 2018 v 17 hod. v knihovně CJS.

Sborník, sestavený z příspěvků vedoucích a spolupracovníkůorganizací, jejichž zakladatelem se stal prof. Kurt Schubert,vychází u příležitosti významných životních a profesních jubileímanželů Schubertových a mapuje jak činnost obou akademiků,tak aktivity jednotlivých institucí.

Sborník představí a uvedou dvě přednášky. Dr. Eva Schubert,dcera manželů Schubertových, promluví o svém dětstvív prostředí akademické rodiny a poskytne několik osobníchpostřehů o Kurtu Schubertovi v roli otce, akademika a v neposlednířadě i iniciátora myšlenky založení Centra judaistickýchstudií na Univerzitě Palackého (CJS). O počátcích i současnémvývoji a směřování olomoucké judaistiky pak promluví jejízakladatelka, prof. Ingeborg Fialová-Fürts.

Workshop dr. Semiona Goldina

Seminář významného hostujícího lektora, dr. Semiona Goldina z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě, k tématu
"The 'Jewish Question' of the Late Russian Empire':  State, Society and  Nationalistic Discourses"
se bude konat v následujících termínech: út 20.3. 15.00-16.30, st 21.3. 15.00-16.30, čt 22.3. 11.30-13.00 a 14.00-15.45, vše v naší knihovně, tedy v místnosti 2.43.

Program kurzu:

 

Meeting 1: When the Jew became the Other: Integral Nationalism (Russian and Polish) and the "Jewish Question".

Compulsory Reading:
Klier, John D., "Why were Russian Jews not Kaisertreu?" Ab Imperio, 2003, no. 4, pp. 41-58;
Porter, Brian, When Nationalism Began to Hate. Imagining Modern Politics in Nineteenth Century Poland, New York Oxford 2000, pp. 160-182.

Meeting 2: When the Jew became the Part of Us: Polish and Russian Liberals and the "Jewish Question".

Compulsory Reading:
Goldin, Semion, "Liberalism, Nationalism and the "Jewish Question" at the End of the Russian Empire" (in press, text included).

Meeting 3: A Jew as a Part of 19th Century Visual Discourses: Russian and Polish Cases.

Compulsory Reading:
Itkina, E., "The Jewish Theme in Russian Graphic Art of the Eighteen and Nineteenth Centuries: A Survey of the Collection of the State Historical Museum, Moscow", Jewish Art, vol. XXI-XXII, 1995-1996, pp. 6-20.

Meeting 4: The "Jewish Policy" as a Fragment of State Crisis: Russian Army and the Jews in 1914-1917.
Compulsory Reading:
Lohr, Eric, "The Russian Army and the Jews: Mass Deportation, Hostages, and
Violence during World War I", The Russian Review, 60 (3) July 2001, pp. 404-419.
 

 

Nezapomeňte si tento workshop zapsat do Vašeho rozvrhu!

The 2018-2019 One-Year Jewish Studies Program Fellowship at Paideia

The application for the 2018-2019 One-Year Jewish Studies Program at Paideia - The European Institute for Jewish Studies in Sweden is now open. The program offers a unique international Jewish studies experience during eight months in Stockholm with the possibility of  completing a 120 ECTS Master in Jewish Civilizations at the Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg.

The program combines traditional Hevruta study methodology, an academic approach to interpretation and practical application, and includes intensive text studies, language studies (Hebrew), seminar courses in Jewish life, culture and literature, philosophy and religion and Master’s thesis work, as well as Holocaust studies at Yad Vashem in Israel. The highlights of the program include:

  • Academic studies of Jewish text, culture, tradition and philosophy
  • World-leading faculty from the top Israeli, European and US universities
  • Traditional Hevruta text study methodology
  • Applied project work in Informal Education and Community Leadership
  • An open, international and pluralistic European environment
  • Hebrew Ulpan on three different levels
  • Mid-year study trip to Israel in cooperation with Yad Vashem
  • Follow-up programs and yearly conferences
  • Access to a 600-individual strong network of alumni in 40 countries

The studies are tuition free and scholarships are available. Students can apply here or through our website www.paideia-eu.org. If they need more information, they can contact us at info@paideia-eu.org.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)