Úspěšní absolventi

Matej Grochal

Studium na CJS:

Navazující magisterské studium jsem začal v září 2014 a ukončil státnicemi o tři roky později, přičemž poslední rok jsem při zaměstnání dokončoval diplomovou práci. Moje cesta ke studiu byla poněkud netradiční. Svá bakalářská studia jsem ukončil v Kanadě a do Olomouce jsem se dostal až po pěti letech od jejich absolvování. Neměl jsem cíl stát se přímo judaistou, spíš jsem cítil touhu studovat dál něco, co mě delší čas zajímalo. Studium v Olomouci toto očekávání předčilo.

Zkušenosti získané během studia:

Během studia jsem měl možnost být editorem odborného časopisu Centra, Judaica Olomucensia. Pracoval jsem s hlavní redaktorkou Dr. Louise Hecht na úpravách textů, překladech a jiných činnostech; spolupráce byla na vysoké úrovni a byla to dobrá praxe. Zúčastnil jsem se několika konferencí, kromě jiného i v Izraeli, ale mírně lituji, že mi už nevyšel studijní pobyt. V rámci studia i mimo něj jsme jezdili na exkurze po Moravě i do zahraničí. Zahrál jsem si i v tradičním Purimšpílu (*humorné divadelní představení, které se hraje o svátku Purim).

V Centru jsem našel pedagogy, které své studenty umí nejen naučit, ale i inspirovat a podpořit. Kvůli menšímu počtu studentů je více možností pro individuální přístup a bližší spolupráci na projektech či jiných aktivitách.

Současné uplatnění a plány do budoucna:

Po absolvování nepracuji přímo v judaistickém oboru; mojí primární činností je výuka angličtiny. Studium mi však dalo možnost rozšířit své pracovní portfolio. Zkušenosti z Judaica Olomucensia jsem využil v podobných projektech. Zisk magisterského diplomu mi také umožnil výuku na vysoké škole i možnost případného dalšího studia či vědecké práce.

Simona Pöder Innerhofer

Studium na CJS:

S CJS jsem se setkávala od roku 2006 nejdříve jako studentka navazujícího magisterského studia, později jako doktorandka oboru Německá literatura. Byla jsem oficiálně inskribována na germanistice, ale působila jsem na judaistice, což nebylo již od počátku zcela bez problémů.

Zkušenosti získané během studia:

Jako studentka magisterského navazujícího studia jsem se v rámci diplomové práce dostala přes stipendium DAAD na düsseldorfskou jidistiku a studovala jsem také semestr v Bratislavě, kde jsem se zaobírala hornouherským židovstvem. V rámci doktorského studia jsem absolvovala několik badatelských pobytů v Německu a Rakousku, přes stipendia DAAD a Ernsta Macha, a také dvousemestrální pobyt na univerzitě v Haifě a kurz Ulpan na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě, díky kterému jsem dosáhla nejvyšší zkoušky z hebrejštiny Ptor. Tento kurz byl financován Rothschild Foundation.

Během doktorátu jsem vyučovala hlavně moderní hebrejštinu a předměty spojené se Státem Izrael. Díky mojí školitelce Louise Hecht jsem se dostala také k překladům dokumentů týkajících se moravského židovstva tereziánské a josefínské éry.

V roce 2016 jsem na germanistice obhájila dizertační práci „Weiblich jüdische Lebenswelten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts am Beispiel von Charlotte de Rothschild (1819–1884): Mutter, Mäzenin, Pädagogin“. Tímto jsem se stala první absolventkou olomoucké judaistiky, která svou dizertaci obhájila na Univerzitě Palackého.

Plány do budoucna:

V současné době plánuju postdoc (*další akademický rozvoj a začleňování po absolvování doktorského studia) v oboru judaistika v zahraničí. 

Magdaléna Jánošíková

Studium na CJS:

Na olomouckú judaistiku som nastúpila v roku 2010, po absolvovaní bakalárskeho programu Blízkovýchodné štúdiá na plzenskej Západočeskej univerzite. CJS sa pre mňa stalo novým domov vďaka stimulujúcemu akademickému prostrediu a dobrému študentskému kolektívu. Následne som nastúpila na ďalší magisterský program, história, kde som svoje záujmy rozvíjala ďalej.

Zkušenosti získané během studia:

Štúdium na CJS ma nasmerovalo na akademickú kariéru. Mala som možnosť rozvíjať bádateľské schopnosti v úzkom kruhu zanietených výskumníkov—vynikajúcich historikov a lingvistky—, sústredených na kritickú prácu s prameňmi. Metodologické predmety kládli dôraz na kritické myslenie a výučba jazykov mi pomohla pripraviť sa na samostatnú prácu s hebrejskými textami. Môj školiteľ, doc. Tamáso Visi, mi predstavil témy, ktoré ešte stále sú jadrom môjho záujmu, aj keď sa moje metodologické prístupy k nim zmenili. Už počas magisterského štúdia som mala možnosť získať širšiu perspektívu na štúdium, vďaka kontaktom CJS na zahraničných aj domácich bádateľov.

CJS bola pre mňa miesto, ktoré dokázalo nasmerovať moju zvedavosť a energiu konštruktívnym smerom. Najmä to však bolo veľké dobrodružstvo, ktoré stále pokračuje.

Současné uplatnění a plány do budoucna:

Judaistiku som ukončila v roku 2012 a históriu o rok neskôr. Následne som absolvovala jednoročný magisterský program judaistiky na Univerzite v Oxforde. Moja magisterská práca, analýza renesančného rukopisu, získala ocenenie za najlepšiu prácu v ročníku (The David Patterson Award). V roku 2015 som započala doktorandské štúdium na Queen Mary, University of London, venované otázke transmisie medicíny v židovskom prostredí šestnásteho storočia. Moja dizertácia („Composing Hebrew Medical Literature in the Late Renaissance: Medicine in Life and Work of Eliezer Eilburg“) bude odovzdaná na sklonku akademického roka. Na jeseň 2019 sa pripojím na dva roky k projektu financovanom Európskou radou pre výskum, ktorý prebieha na Ben Gurionovej univerzite v Berševe pod názvom „Jewish Translation and Cultural Transfer in Early Modern Europe“. Univerzitu Palackého však stále považujem za svoju alma mater a všetkých ich členov za mojich učiteľov.

Magdaléna Farnesi

Studium na CJS:

Na judaistiku jsem se přihlásila v podstatě jen z nadšení pro věc bez jakýchkoli ambicí se tím v budoucnu jakkoli živit. Člověk ovšem míní a judaistika mění… Díky skvělému týmu CJS jsem ale poznala, že tudy cesta vede. Musím říct, že kromě toho, že mi judaistika poskytla velmi solidní vědeckou bázi, byla také lidsky oázou podpory a slušného chování, čehož jsem si vždycky velmi vážila. Olomoucká judaistika je rovnocenná s podobnými pracovišti v zahraničí a rozhodně má co nabídnout. Zkrátka a dobře – studovalo se mi výborně.

Zkušenosti získané během studia:

Dostala jsem se nejen na zahraniční stáže, ale ať už jsem si vymyslela jakoukoli aktivitu (výstavu, projekty pro mládež, etc.), vždycky se to setkalo s podporou. Naučila jsem se psát projekty, samostatně bádat, kriticky myslet, postavit na nohy různé kulturní akce a spoustu jiných věcí. 

Judaistika v praxi:

Pracovala jsem jako odborný asistent na ETH v Curychu, potom jsem si udělala krátký výlet do soukromé sféry a pracovala jako headhunter pro automobilový průmysl, ale v současné době jsem zpět v oboru a pracuji jako koordinátor pro mezinárodní NGO Centropa v Hamburku. V Centropě čerpám ze svých kontaktů a zkušeností z dob studia, organizuju projekty zabývající se židovskou historií a vzděláváním učitelů.  Kromě toho se živím překlady beletrie pro děti a mládež. 

Využívám často kontakty i zkušenosti ze svých studentských projektů. Vzhledem k tomu, že pracuji v oboru, využívám znalosti nabyté na CJS každý den.

Jana Turanská

Studium na CJS:

V roku 2014 som začala svoje magisterské štúdium v odbore Judaistika a História. Judaistiku v Olomouci som si zvolila pre jej zameranie na moravské židovské dejiny, na ktoré som sa plánovala sústrediť aj ja vo svojej magisterskej práci. Počas štúdia som najviac ocenila flexibilitu a podporu vyučujúcich, ktorá nie je samozrejmosťou na každej katedre. Vďaka tomu som mala možnosť študovať v Prahe spolu s americkými študentmi na CET Academic Programs so špecializáciou na Judaistiku.

Zkušenosti získané během studia:

Vďaka môjmu pobytu v Prahe som získala prácu editorky v Židovskom múzeu v Prahe, kde pôsobím doteraz. Venujem sa anglicko- a česko-jazyčnej edícii textov v rámci projektov YERUSHA a EHRI (European Holocaust Research Infrastructure). Pri svojej práci využívam nie len svoje jazykové znalosti, ale najmä poznatky z oblasti histórie a judaistiky, ktoré som získala počas svojho štúdia.

Počas štúdia som odišla na rok do Budapešti na Central European University, kde som mala možnosť pod vedením prof. Michaela Millera pracovať na svojej magisterskej práci o migrácii moravských židov do Horného Uhorska a učiť sa maďarský jazyk. Magisterské štúdium som ukončila v roku 2017 s vyznamenaním.

Po ukončením magisterského štúdia som pokračovala v štúdiu na Paideia – The European Institute for Jewish Studies in Sweden.

Současné uplatnění a plány do budoucna:

V súčasnosti som doktorandkou na katedre histórie, momentálne študujem a robím výskum v Budapešti. Plánujem vo svojom výskume pokračovať v nasledujúcich rokoch v Izraeli a naďalej pôsobiť v oblasti ktorú som vyštudovala. Venujem sa dejinám uhorských židov v období 19. storočia so zameraním na geografickú oblasť dnešného Slovenska a židovskú identitu.

Štúdium na CJS mi umožnilo rozvíjať sa v každej oblasti, ktorú ako historička so zameraním na židovské dejiny potrebujem. Získala som možnosť študovať nie len v Olomouci, ale aj zahraničí, rozvíjať jazykové schopnosti potrebné pre môj výskum a stretávať sa, v rámci prednášok organizovaných na CJS, s odborníkmi nie len z Českej republiky ale i iných krajín. Za podporu a pomoc svojich pedagógov som nesmierne vďačná.