News

Nahmanides Forum 2019 - Call for students applications

 

Jewish Spaces. 8th International Student Workshop

Prof. Dr. Ursula Schattner-Rieser: The Dead Sea Scrolls Discovery. Current Research and Forgeries

[Translate to en:] Milé kolegyně, kolegové a přátelé olomoucké judaistiky,

přijměte pozvání na přednášku Prof. Dr. Ursuly Schattner-Rieser z Institutu židovských studií Martina Bubera Univerzity v Kolíně, která v úterý 23. dubna od 17:00 pronese přednášku na téma The Dead Sea Scrolls Discovery. Current Research and Forgeries.

Přednáška se uskuteční v knihovně CJS na nové adrese Na Hradě 5, Olomouc (1. patro, místnost 2.15). Přednáška bude anglickojazyčná. Připomínáme, že přednáška se výjimečně nekoná ve středu, ale v úterý!

Těšíme se na Vaši hojnou účast!

[Translate to en:] ISRAEL - THE UNIQUE COMBINATION OF IDEOLOGY, POLITICS, SOCIETY AND ECONOMY

[Translate to en:] Přijměte pozvání na přednášku Dr. Alona Paukera z Beit Berl College, který příští středu 17. dubna od 17:00 pronese přednášku na téma ISRAEL – The unique combination of Ideology, Politics, Society and Economy.

Anglická anotace:
The Zionist movement was unique in comparison to the other national movements that emerged in the 19th century. The lecture will point to this uniqueness and its impact on the special way in which ideology, economy, society and politics were shaped in pre-state Israel and in the State of Israel.

The lecture will explain the profound social-democratic basis of the shaping of Israeli society and the strong pendulum movement to the right toward extreme neoliberalism in the last generation.

Dr. Alon Pauker is member of the Department of History and Head of the Martin Buber Beit-Midrash for Dialogue-Education at the Beit Berl College.

Přednáška se uskuteční v knihovně CJS na nové adrese Na Hradě 5, Olomouc (1. patro, místnost 2.15). Přednáška bude anglickojazyčná.

Těšíme se na Vaši hojnou účast!

[Translate to en:] „ARAB-ISRAELI CONFLICT - THE MYTH ABOUT THE SINGLE GUILTY PARTY. THE WEST BANK AS BONE OF CONTENTION" (JUD/1IH3, JUD/1K2, 1SH6)

[Translate to en:] Dokument Avnera Faingulernta se věnuje problematické situaci na Západním břehu Jordánu. Časosběrný snímek, rozdělený do dvou částí, Omar´s Dream (Omarův sen) a Avidar´s Dream (Avidarův sen), přináší introspektivní, citlivý pohled do život pastevců ovcí na na jižních svazích Judských hor v okolí města Hebronu.

Dokumentární diptych bude promítnut ve dnech 24.4 (Omar´s Dream) a 25.4. (Avidan´s Dream) vždy ve dvou promítacích časech:

od 10.00 hod. ve Vlastivědném muzeu Olomouc jako součást filmového festivalu AFO 2019

-          za účasti tvůrců snímku

od 15.00 hod. v prostorách FF UP, Křížkovského 10, učebna č. 3.05. jako součást workshopu "Arab-Israeli Conflict - The Myth About the Single Guilty Party. The West Bank as Bone of Contention" (JUD/1IH3, JUD/1K2, 1SH6)

-          na otevřenou diskuzi, která je přístupná zapsaným studentům i široké veřejnosti, naváže workshop pod vedením prof. Avnera Faingulernta, tvůrce a režiséra snímku, který je zároveň děkanem Sapir Academic College v Negevu a vedoucím School of Audio and Visual Art. Diskuze i workshopu se budou účastnit také přední specialista na problematiku Blízkého východu, doc. Marek Čejka, Ph.D.,  z Katedry ústavního práva a politologie MUNI Brno, Mgr. Ing. Martin Řezníček, dokumentarista a pedagog Katedry kamery pražské FAMU, a paní Hagar Saad Shalom, producentka snímku. 

Letní průvodcování v synagoze v Lošticích

Milé studentky, milí studenti,

s blížícími se letními měsíci se znovu nabízí možnost nabýt nové, zdokonalit stávající nebo uplatnit již nabyté zkušenosti při průvodcování v synagoze v Lošticích. Naše partnerská instituce Respekt a tolerance, která provoz synagogy zajišťuje, nabízí možnost spolupráce zejména v měsíci srpnu.

Synagoga je v sezóně otevřena denně mimo pondělí v době 13-17 hod. Odměna je 100 Kč/hod.

V případě zájmu se, prosím, hlaste Ivaně Cahové na email ivana.cahova@upol.cz

 

Vzpomínka na olomouckou synagogu

[Translate to en:] Letos v březnu uplyne 80 let od zapálení olomoucké synagogy místními nacisty. Přijměte naše pozvání na vzpomínkovou akci v Olomouci. Pořádá Židovská obec Olomouc / Jewish Community Olomouc ve spolupráci s Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových, FF UP Olomouc
a Dny židovské kultury Olomouc.

[Translate to en:] Laureátka Ceny Kurta Schuberta za mezináboženský dialog, prof. Ingeborg Fialová-Fürstová, pronesla děkovnou řeč a převedla na CJS finanční dar, spojený s oceněním

[Translate to en:] Dne 27.2.2019 byla prof. Ingeborg Fialové-Fürstové Fórem pro světová náboženství slavnostně udělena významná Cena Kurta Schuberta za mezináboženský dialog.

Prof. Fialová-Fürstová při této příležitosti pronesla děkovnou řeč, ve které osvětluje okolnosti vzniku a vývoje judaistických studií na FF UP v Olomouci. Prof. Fialová-Fürstová také na CJS převedla finanční dar, který je s oceněním spojen.

 

Děkovná řeč prof. Ingeborg Fialové-Fürstové:

 

Když jsem před několika lety z rukou tehdejší rakouské velvyslankyně v ČR, paní Klestilové přebírala zlatou medaili za záslužné aktivity pro Rakouskou republiku, vyprávěla jsem na začátku své tehdejší děkovné řeči tuto anekdotu (za níž vděčím zde přítomné zpěvačce, mé dlouholeté přítelkyni, Ireně Noskové):

 

U Silbersteinů zazvoní telefon. Silberstein zvedne sluchátko, řekne „haló“ a na druhém konci se ozve: „Volám správně k Rothschildovi?“ Silberstein odpoví: „To jste se, pane, ale strašně spletl.“

 

Chtěla jsem tuto anekdotu pro odlehčení (atmosféry i svému špatnému svědomí) použít i dnes, neb od chvíle, kdy mi pan profesor Bsteh v létě loňského roku sdělil, že mám získat cenu Kurta Schuberta, jen udiveně kroutím hlavou a ptám se, jak si ji zrovna já zasloužím. Seznam pěti dosavadních nositelů tohoto ocenění (mezi nimiž jsou přeživší koncentračních táborů, lidé, kteří se o ně nezištně starali, mecenáši, významní badatelé-religionisté a instituty s mezinárodním renomé) mě v mém údivu a špatném svědomí jen utvrzuje.

A byla bych této anekdoty skutečně použila, kdyby ocenění bylo určeno jen mně. Naštěstí není, nýbrž je určeno především Centru judaistických studií této univerzity, které jsem – a to je moje jediná zásluha, na níž jsem ovšem bez uzardění pyšná – před zhruba 15 lety zakládala.

Nezakládala jsem je ovšem sama, nýbrž za účinného přispění z Vídně: byl to doktor Stilfried (tehdejší ředitel ÖAD – rakouské akademické výměnné služby), který mě zavedl ke Kurtu Schubertovi a byl to Kurt Schubert, který záhy po našem prvním setkání ve vídeňské kavárně přijel do Olomouce a vdechl naší malé judaistické hrstce nadšených, ba zapálených laiků opravdového judaistického ducha a vyzbrojil ji potřebným základním věděním. Těsná spolupráce s vídeňskou judaistikou (jíž Kurt Schubert založil v troskách poválečné Vídně v roce 1945) následovala ihned poté, zejména díky zprostředkování Schubertovy žačky Louise Hechtové, která se stala členkou našeho centra. Zde v Olomouci to byl historik Ivo Barteček, tehdejší děkan FF, který mě v mém zakladatelském záměru a úsilí podporoval, tehdejší prorektor Jakub Dürr, který k nám z Budapešti přivedl kolegu (dnešního garanta oboru) Tamase Visiho, kolegové z Cyrilometodějské teologické fakulty (zejména „starozákoníci“ Tichý, Chalupa a Vlková), kteří nám pomáhali při sestavování kurikula oboru – a zejména ona nadšená hrstka studentů různých oborů, většinou ještě ani ne doktorandů, kteří se mnou pravidelně, někdy skoro denně, nadšeně, plni elánu a nápadů, diskutovali o novém oboru a nové katedře. K „první generaci“ olomoucké judaistiky (ještě před vlastní akreditací) patřili: historičky Jarka Vítámvásová a Eva Hanáková (dnes Kalousová), amerikanisté Jakub Guziur Michaela Náhlíková (dnes Weissová), studentka teologické fakulty Alžběta Drexlerová a dvě germanistiky Ivana Procházková (dnes Cahová) a Marie Krappmannová. Schválně jsem je teď všechny vyjmenovala, aby se na jejich zakladatelské úsilí nezapomnělo.

Od chvíle oficiálního založení (získání akreditace pro magisterský obor Judiaistika – dějiny a kultura Židů) a od chvíle, kdy organizační jednotka „centrum judaistiky“ (proti založení samostatné katedry se tehdy ohradil senát FF) získalo od dědiček Kurta Schuberta právo nést jeho jméno a jméno jeho manželky („Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových“) vyvíjí tato instituce úctyhodné aktivity ve všech odvětvích typických pro akademickou půdu a vyzařuje ovšem také daleko za její hranice, a žije napínavým životem.

Ono napětí, které provází existenci olomoucké judaistiky prakticky od počátku, pramení z toho, že judaistka není masový obor, který by se při kapitačním („studento-kreditovém“) způsobu dělení rozpočtu sám uživil, takže v posledních deseti letech musela judaistka získávat až 70% finančních prostředků nutných k její existenci z tzv. „třetích zdrojů“. Trvalý zápas o přežití vedl na jedné straně k pozitivním důsledkům: judaistka je při získávání různých grantů, nadačních příspěvků, darů a mezinárodních kontaktů jistě jedním z nejaktivnějších a nejúspěšnějších institucí na UP. Trvalý zápas o přežité vedl dále k dnes již málo vídanému semknutí všech – učitelů i studentů – kolem „jejich“ judaistiky, k vytvoření přátelské a domácké atmosféry na pracovišti, kde se všichni znají a všichni táhnou za jeden provaz (výmluvné svědectví o tom podává nově zřízená webová stránka „naši úspěšní absolventi“), k nebývalé solidaritě mezi členy centra, kteří jsou ochotni dělit si mezi sedm, osm lidí tři úvazky a tři platy.

Na všech těchto zápasech posledních let jsem již neměla žádný podíl, natož zásluhu, nýbrž jsem vedení centra předala své žačce Ivaně Cahové a veškeré aktivity spojené se životem judaistiky jejím dnešním členům, Tamasi Visimu, Danielu Soukupovi, Lence Uličné, Marii Crhové, Marii Krappmannové, Evě Kalousové a Anně Mácové, a  jen zdálky – a ovšem plna pýchy a hrdosti – sledovala, jak si vede „moje statečná judaistka“ – která si ovšem každé ocenění zaslouží, zcela bez anekdot.

Pohled do budoucnosti olomoucké judaistiky může být snad mírně optimistický, neb jak děkan FF, Zdeněk Pechal, tak rektor UP, Jaroslav Miller v posledním čase opakovaně deklarovali, že judaistiku na FF a na UP – i přes finanční potíže spojené s její existencí – mít chtějí a také již podnikli některé kroky ke zlepšení její existenční základny, takže olomoučtí judaisté budou snad moci s větší jistotou konat všechny své záslužné aktivity – od výuky v nově akreditovaných programech, včetně zahraničních mobilit, letních škol, studentských konferencí, přes výzkum, publikační činnost, spolupráci s vědeckými institucemi v ČR, Evropě i v zámoří až k mimořádně důležitým aktivitám kulturně-osvětového rázu. Za jejich podporu chci nyní oběma akademickým funkcionářům poděkovat a sdělit, že vnímám udělení ceny Kurta Schuberta také jako vyznamenání pro Univerzitu Palackého jako celek.

Na závěr tedy konstatuji, že se v roli prostředníka, tedy toho, kdo cenu Kurta Schuberta jen nominálně přebírá a (včetně finančního obnosu s ní spojeného) podává dál do rukou povolanějších, cítím mnohem lépe, ba dobře.

Neb ta trošička zásluh, o kterých před chvílí mluvil prof. Jařab, nestojí za řeč.

 

[Translate to en:] Filmový workshop 1IH3, 1K2, 1SH6

[Translate to en:] Milé kolegyně, milí kolegové,

pro všechny, kteří se neúčastnili prvního setkání 28.2.  sděluji, že dokumentární diptych Avnera Faingulernta bude promítán v rámci festvalu AFO v ohlášených termínech 24.-25.4.2019. Workshop naváže na promítání 25.4.Začátky promítání budou upřesněny dle programu festivalu - sledujte oficiální stránky AFO, ale především web a FB CJS:

www.judaistika.upol.cz

www.facebook.com/CJSFFUP/

V příloze najdete reader. Je určen pro všechny účastníky workshopu. Ti, kteří si zapsali variantu za 4 kredity jsou povinni nastudovat "obligatory part" a věnovat pozornost i fakultativní části. Pro workshop bude pod příslušným kódem vytvořen modul na moodlu, kde najdete materiály, které nejsou dostupné jako elektronické zdroje online. Informaci o uložení uveřejním i na webu a fb CJS.

Na setkání v dubnu se těší

Ivana Cahová

 

Dear colleagues,

 

for those who didn´t appear by the first meetinh on April 28:

screenigs will take place on 24-25 April 2019. Workshop will follow the second screening on 25 April. Start of the screening will be announced according to the festival program on CJS website and facebook

www.judaistika.upol.cz

www.facebook.com/CJSFFUP/

Attached find the reader. The obligatory part is relevant for all participants. Those participants who applied for 4 credits variant is relevant also the facultative part. Items, which are not available online will be stored under the course code in moodle.

I´m looking forward to see you all in April

 

Ivana Cahová

[Translate to en:] Udělení Pamětní ceny Kurta Schuberta za mezináboženský dialog prof. Ingeborg Fialové

[Translate to en:] Workshop "Arab-Israeli Conflict - The Myth About the Single Guilty Party. The West Bank as Bone of Contention." JUD/1IH3, JUD/1K2

[Translate to en:] 24.-25.4.2019

První setkání 28.2. v 8.30, učebna CJS, Na Hradě 5, místnost č. 2.15

Workshop bude vycházet z dokumentárního diptychu Avnera Faingulernta In the Dessert (V poušti), který se věnuje problematické situaci na Západním břehu Jordánu. Dokument bude promítán v rámci soutěže AFO 2019. Workshop proběhne pod vedením tvůrců dokumentu a pedagogů CJS FF UP, FSS MU a FAMU.

[Translate to en:] Judaism and Jewish Studies in the Modern World: The Students Voice. International Workshop

[Translate to en:] Sunday, October 7

12:00-...             Accommodation in the Student dormitories

Kolej Generály Svobody, Šmeralova 1122/12, Olomouc

 

15:00                  Registration

15:15                  Welcome Address by Ivana Cahová

Head of the Kurt and Ursula Schubert Centre of Jewish Studies Palacký University

 

Chair: Milan Žonca (Prague)

15:30-16:00       Orlando Brix (Potsdam):  Deconstructing Strategy and Parody. Academic Discourses on Rabbinic and Early Christian Trans*Performativity and Queer Theory

Respondent: Tamás Visi (Olomouc)

16:00-16:30       Anna Miłek (Cracow): Menachem Mendel Morgenstern of Kotzk (C. 1788-1859): The Pious Chasid or Controversial Identity? His Biography with Particular Reference to Research of Joseph Fox

Respondent: Milan Lyčka (Prague)

 

16:30-17:00       Coffee Break

 

Chair: Eva Kalousová (Olomouc)

17:00-17:30       Hana Trnečková (Olomouc): Jedaiah Ha-Penini’s Supercommentary on Aristotle’s Physics in the Context of “Jewish Averroism”

Respondent: Dita Válová (Prague)

17:30-18:00       Samuel Klein (Olomouc): Jewish Existentialism

Respondent: Milan Lyčka (Prague)

 

19:00                  Welcome Dinner at the restaurant Svatováclavský pivovar

Mariánská 4, Olomouc

Monday, October 8

9:00-10:00         Michael L. Miller (Budapest)

Dorfjuden und Dorfgeher: Village Jews in Bohemia and Moravia 

                            Keynote Lecture

Chair: Dita Válová (Prague)

10:00-10:30       Jonathan Zisook (New York): Towards a Sociological Typology of Synagogue Remains in Contemporary Poland

                            Respondent: Jacob A. Labendz (Prague) / Daniel Soukup (Olomouc)

10:30-11:00       Anna Berezowska (Wrocław): The Revitalization of the Synagogue Buildings after 1989 in Poland

Respondent: Edyta Gawron (Cracow) / Lenka Uličná (Olomouc)

 

11:00-11:30       Coffee Break

 

Chair: Daniel Soukup (Olomouc)

11:30-12:00       Tereza Holasová (Olomouc): The Oldest Jewish Cemetery in Prostějov

                            Respondent: Daniel Polakovič (Prague)

12:00-12:30       Zuzana Sihelníková (Žilina): Small-Town Jewry in Central Europe: The Case Study of the Jewish Community of Čadca

                            Respondent: Jana Turanská (Olomouc/Budapest)

 

12:30-14:00       Lunch Break     

 

Chair: Lenka Uličná (Olomouc)

14:00-14:30       Boris Kořínek (Olomouc): The Sho’ah in the Slovak State in the Eyes of the Evangelical Church

                            Respondent: Milan Žonca (Prague)

14:30-15:00       Anita Kantor (Potsdam): The Jewish Education in PáPa (Hungary, 19th Century) as a Possible Solution for the Jewish Educational Questions in the 21th Century’s Central Europe

                            Respondent: Eva Kalousová (Olomouc)

15:00-15:30       Denisa Glacová (Prague): The Haredi Press in Israel

                            Respondent: Marie Crhová (Olomouc)

 

15:30-16:00       Coffee Break    

 

16:00                  Final Remarks and Conference Summary

 

17:30                  Masaryk and the Holy Land

                            Opening of the Festival Days of Jewish Culture

                            Olomouc Archdiocesan Museum
Václavské nám. 3
779 00 Olomouc

                            www.muo.cz/dzko/

 

 

Tuesday, October 9

9:00-17:00         Trip around Jewish Moravia

                            Boskovice, Lomnice

Optional, Meeting place: to be specified

[Translate to en:] Exkurze po židovských památkách jižní Moravy

[Translate to en:]

Židovské památky jižní Moravy JUD/MK3

Dvoudenní terénní workshop

20.-21.9.2018

 

Garanti kurzu:   Mgr. Ivana Cahová Ivana.cahova@upol.cz

                            Mgr. Daniel Soukup, Ph.D. daniel.soukup@upol.cz

 

 

Harmonogram:

 

Čtvrtek 20.9.

Odjezd Olomouc – Strážnice 9:11 (Hlavní vlakové nádraží Olomouc, Rx 812, směr Hodononín, přestup Hodonín 10:14, 10:17 OS 2711 směr Strážnice)

Příjezd Strážnice (vlakové nádraží) 10:42, sraz všech účastníků

Úvod

Oběd

Prohlídka zbytků židovské čtvrti, synagoga, židovský hřbitov, mikve

Možnost prohlídky skanzenu

Ve večerních hodinách odjezd směr Bzenec

Ubytování Penzion Junior (vícelůžkové pokoje, 250 Kč osoba/noc, možnost snídaně dle výběru 70 Kč, možnost platby kartou)

 

Pátek 21.9.

Bzenec

Prohlídka židovského hřbitova a zbytků židovské čtvrti

 

Veselí nad Moravou

Prohlídka židovského hřbitova a zbytků židovské čtvrti

Odjezd směr Olomouc vlak 16:58 (Olomouc 18:29), 18:05 (Olomouc 20:00) – popřípadě dle potřeby individuálně dříve.

 

[Translate to en:] Slavnostní uvedení sborníku JUDAICA OLOMUCENSIA. KURT SCHUBERT, THE FOUNDER.

[Translate to en:] Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových FF UP v Olomouci (CJS) zve
na slavnostní uvedení sborníku
Judaica Olomucensia. Kurt Schubert, the Founder,
které se bude konat
dne 14. 3. 2018 v 17 hod. v knihovně CJS.

Sborník, sestavený z příspěvků vedoucích a spolupracovníkůorganizací, jejichž zakladatelem se stal prof. Kurt Schubert,vychází u příležitosti významných životních a profesních jubileímanželů Schubertových a mapuje jak činnost obou akademiků,tak aktivity jednotlivých institucí.

Sborník představí a uvedou dvě přednášky. Dr. Eva Schubert,dcera manželů Schubertových, promluví o svém dětstvív prostředí akademické rodiny a poskytne několik osobníchpostřehů o Kurtu Schubertovi v roli otce, akademika a v neposlednířadě i iniciátora myšlenky založení Centra judaistickýchstudií na Univerzitě Palackého (CJS). O počátcích i současnémvývoji a směřování olomoucké judaistiky pak promluví jejízakladatelka, prof. Ingeborg Fialová-Fürts.

[Translate to en:] Children in Arab-Israeli Conflict and Brazilian Favelas FILM WORKSHOP

[Translate to en:] Filmový workshop, iniciovaný studenty oboru Judaistika a Romanistika, se zabývá problematikou válečného konfliktu a násilí, nazíranou perspektivou dětí. Ve dvou promítacích večerech budou prezentovány celkem čtyři snímky, první večer bude věnován Arabsko-izraelskému konfliktu, druhý se pak soustředí na problematiku brazilských favel (chudinských čtvrtí).

Každé promítání bude uvedeno přednáškou, věnovanou jednak úvodu do problematiky specifického a silně příznakového způsobu narace o válečném konfliktu či násilí zprostředkovanou optikou dětí a jeho využití v literatuře/filmu, jednak samotnému konfliktu, jeho kořenům, historickému kontextu, analýze současného stavu a dopadem na nejmenší členy společnosti, a konečně také zpracování jednotlivých snímků. Některé snímky jsou doprovozeny video zprávou jejich tvůrců. Promítací večer bude uzavřen diskuzí s pozvanými odborníky.

Film workshop: Children in Arab-Israeli conflict and in Brazilian Favelas. The film workshop, initiated by students of Jewish Studies and Roman Studies Departmanes, focus on the issue of the war-conflict and violence through the prespective of the children narrator. The cycle of two screennings evenings (March 2018) will present four movies, first evening will focus on the Arab-israeli conflict, second screening will deal with the topic of Brasilian favelas. Every screening will be opened with a short introduction to the topic of specific and very symptomatic way of narration through children´s optic and it´s application in literature/movie. Follow will the analyse of the conflict, it´s historical background a the situation today. The cycle of screenings will be closed with a common discussion.

The language of the workshop English/Czech

JUD/K51 nebo JUD/IL11

FIRST BLOCK - 27.03. AT 17:00

The bridge over the Wadi, 2006

Almost friends, 2014

Speakers: Ing. Mgr. Martin Řezníček - director, cameraman, producer. Since 2002 he is teaching in FAMU and Mgr. Alice Aronová, Ph.D. - editor in Český rozhlas, ČT, teaching in VŠKK since 2016.


SECOND BLOCK - 28.03. AT 17:00

Falcão – Meninos do Tráfico, 2006

Nascidos na Metropole, 2012

Speaker: Mgr. Fernando Costa - philosopher, writer, assistant at FF UP in Olomouc

MARCH 27-28, 2018KŘÍŽKOVSKÉHO 1017:00ADDITIONAL INFORMATION ONFACEBOOK PAGE: CJS OLOMOUC