Studijní programy

Bakalářský studijní program "Judaistika. Židovská a izraelská studia"

(v kombinaci dvou studijních programů ve variantě maior/minor)

Atraktivní tříletý bakalářský studijní program Judaistika. Židovská a izraelská studia je v rámci České republiky ojedinělý a perspektivní. Profilový základ programu tvoří historické a filozofické předměty, další organizace studia pak vychází vstříc individuálnímu zaměření posluchačů: ti si zvolí, zda se chtějí profilovat v oblasti židovského moravského dědictví v evropském kulturně-politickém kontextu, nebo se zaměří na izraelská studia a blízkovýchodní problematiku. V návaznosti na to si vybírají i svou jazykovou specializaci: studenti mají možnost osvojit si biblickou i moderní hebrejštinu, arabštinu a jidiš. Během studia se posluchači také přirozeně zdokonalují v akademické i běžně mluvené angličtině. Studijní program lze kombinovat se všemi studijními programy na UP, pokud není u druhého programu stanoveno jinak. Standardní doba studia je tři roky. Studium se uzavírá bakalářskou zkouškou. Studijní program je přístupný zahraničním studentům. 

Navazující magisterský studijní program "Judaistika. Dějiny a kultura Židů"

(samostatný; maior/minor)

Dvouletý navazující magisterský studijní program Judaistika. Dějiny a kultura Židů (samostatný studijní program a v kombinaci studijní programů jako maior/minor) integruje židovská témata do rámce akademického vzdělávání a výzkumu. Je koncipován jako interdisciplinární studium vědy o kultuře s modulární skladbou předmětů a zajišťuje studentům možnost individuální specializace podle konkrétního diplomového projektu studenta. Díky interdisciplinárně koncipovanému studiu získají absolventi dvouletého navazujícího studijního programu široký přehled o problematice židovských a izraelských studií i jazykové kompetence potřebné ke studiu židovských pramenů. K navazujícímu magisterskému studiu se může přihlásit uchazeč s bakalářským diplomem z univerzit a VŠ v Čechách i v zahraničí. 

Navazující magisterské studium dává studentům možnost podílet se ve zvýšené míře na výzkumných projektech centra a rozvíjet tak vlastní vědeckou činnost. Velký důraz je kladen na podporu vzniku kvalitních magisterských diplomových prací, které by se měly stát významným příspěvkem do obecné vědecké diskuze v rámci Jewish Studies.

Navazující magisterský studijní program Judaistika. Dějiny a kultura Židů je již oborem exkluzivním; řadí se k tzv. malým oborům s nižším počtem studentů. To umožňuje individuální zapojení studentů i netradiční přístupy a metody výuky. Kromě přednášek nabízí CJS interaktivní semináře, blokovou intenzivní výuku vedenou především lektory ze zahraničních institucí a řadu specializovaných exkurzí zaměřených na propojení teorie s praxí.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)