Profil absolventa

Profil absolventa tříletého bakalářského studijního programu "Judaistika. Židovská a izraelská studia"

Absolvent tříletého bakalářského studijního programu Judaistika. Židovská a izraelská studia bude schopen číst a interpretovat texty biblické i moderní hebrejštiny, jidiš/arabštiny (včetně archivních materiálů, starých hebrejských textů a židovských náhrobků), a kromě specifických jazykových kompetencí kde se od svých konkurentů na trhu práce bude lišit zejména schopností fundovaného vhledu do problematiky židovských a izraelských studií a obecně znalostí problematiky mezikulturní komunikace v historické perspektivě. Absolvent má možnost pokračovat ve svém studiu v magisterském programu Judaistika. Dějiny a kultura Židů a díky multidisciplinárnímu přístupu je absolvent rovněž připraven i pro navazující magisterské studium v příbuzných studijních programech. Obsah i organizační formy studia jsou koncipovány tak, aby studium bylo kompatibilní i s programy zahraničních univerzit. 

 

Absolvent bakalářského studia získá obecně kulturní a historický přehled o dějinách a kultuře Židů v českých zemích i v zahraničí, základní interdisciplinární přehled v židovských a izraelských studiích, náboženské historii a židovském myšlení a metodologických přístupech judaistiky. Osvojí si moderní hebrejštinu na komunikační úrovni, základy jidiš/arabštiny a biblické hebrejštiny. Dále bude schopen samostatné tvůrčí činnosti v rámci své specializace, ať už se jedná o projev ústní (přednášky, diskuse, kritická argumentace), či písemný (odborné texty, články a referáty, odborné zpracování témat historických i současných) atd. Absolvent bude plně vybaven k pokračování ve studiu programů judaistika, židovská a izraelská studia a příbuzných studijních programů v magisterském stupni na domácích i zahraničních univerzitách. 

Profil absolventa dvouletého navazujícího magisterského studijního programu "Judaistika. Dějiny a kultura Židů"

Absolvent dvouletého navazujícího magisterského studijního programu Judaistika. Dějiny a kultura Židů bude mít přehled o základních kulturních, politických, sociologických, náboženských a historických tématech židovských studií u nás i ve světě a na základě získaných vědomostí se bude k problematice židovských studií schopen vyjadřovat a reagovat na ně v rámci akademické obce i veřejně. 

 

Absolvent magisterského stupně studia si osvojí metodiku vědeckého myšlení v základních disciplínách judaistiky, které jsou definovány jako klasické humanitní oblasti vzdělávání: historické vědy, sociologie a teologie, filologie a vědy o umění. V těchto oblastech je student obeznámen se základní odbornou literaturou, získá přehled o objektu, terminologii, metodologii, dějinách a metodologických proudech, směrech a školách svých kmenových vědeckých disciplín a měl by být schopen definovat svůj vlastní vědecký přístup uvnitř této škály, být schopen samostatné tvůrčí a vědecké činnosti v rámci zvolené specializace, ať se už jedná o projev ústní (přednášky, diskuse, kritická argumentace), či písemný (recenze, články a referáty, odborné zpracování historických písemností, základní výzkum, vědecká studie apod.). 

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)