Diplomová a bakalářská práce

Diplomová a bakalářská práce

Termín zadání tématu bakalářské nebo diplomové práce do systému IS STAG:

Téma bakalářské diplomové práce si studenti zadávají na konci druhého ročníku do konce června. Zadáním tématu práce do IS STAG je rovněž podmíněno udělení zápočtu z předmětu: JUD/BDS1 – Diplomový seminář 1 (jeho výuka probíhá pravidelně v letním semestru).

Téma magisterské diplomové práce si studenti zadávají na konci prvního ročníku do konce června. Zadáním tématu práce do IS STAG je rovněž podmíněno udělení zápočtu z předmětu: JUD/MDS2 – Diplomový seminář 2 (jeho výuka probíhá pravidelně v letním semestru).

 

Termín odevzdání:

viz aktuální harmonogram FF UP

Od akademického roku 2022/2023 se diplomová práce odevzdává pouze v elektronické podobě v portálu/IS STAG.

Bližší pokyny/návod ke způsobu zadání i odevzdání práce v systému IS STAG naleznete zde:

https://www.ff.upol.cz/studenti/pruvodce-studiem/pruvodce-studiem-a-organizace-studia/

 

Požadavky na diplomovou práci

Diplomová práce se píše v češtině; po domluvě a po schválení vedoucí CJS je možné psát práci též v angličtině a němčině (nebo v dalších jazycích). Rozsah bakalářské/magisterské práce se odvíjí od tématu/zaměření práce. Bakalářská diplomová práce by měla mít rozsah minimálně 30 normostran, magisterská diplomová práce minimálně 60 normostran (rozsah BP/DP se počítá bez příloh s daty a texty, které nejsou výsledkem samostatné práce studenta). Součástí ZP je titulní strana, prohlášení autora o původnosti zpracování a anotace.

Nesplňuje-li práce formální požadavky, nebude přijata k obhajobě.

Formální náležitosti práce

Formální náležitosti práce a kompletní pokyny k diplomové práci:

zde

Volná témata závěrečných prací

Pakliže nemáte vybrané téma diplomové bakalářské či diplomové práce, můžete zvolit jedno z volných témat v nabídce níže. V závorce je uveden obmýšlený vedoucí práce, kterého kontaktujte. 

 

Židé v Litovli (Lenka Uličná)

Kapesní kalendáře ve sbírkách ŽMP (Lenka Uličná)

Pováleční židovští dosídlenci z Podkarpatské Rusi v československém pohraničí - obec Vitín (Ivana Cahová)

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)