Diplomová a bakalářská práce

Požadavky na diplomovou práci

Termín odevzdání: viz aktuální harmonogram FF UP

Kompletní pokyny k DP v rtf

Diplomovou práci je třeba odevzdat svázanou, ve tvrdých deskách, a to ve dvou exemplářích a na CD-ROMu (ideální je vlepená pošetka s CD-ROMem vzadu na vnitřní straně desek DP).

Nesplňuje-li práce formální požadavky, nebude přijata k obhajobě.

Diplomová práce se píše v češtině, po domluvě možno též v angličtině a němčině. Rozsah bakalářské/magisterské práce se odvíjí od tématu/zaměření práce, bakalářská diplomová práce by měla mít rozsah minimálně 30 – 40 normostran, magisterská diplomová práce minimálně 60 normostran (rozsah BP/DP se počítá bez příloh s daty a texty, které nejsou výsledkem práce).

Formální náležitosti:

Obálka:

- na obálce je třeba uvést:

v záhlaví: Univerzita Palackého v Olomouci

                  Filozofická fakulta

uprostřed: Diplomová práce

dole: vlevo – rok dokončení, vpravo – jméno

Obálka DP (příloha č. 1) obsahuje přesný název univerzity (velikost písma 18, vše velkými písmeny), fakulty (velikost 16), druh – diplomová práce (velikost 20, tučně, vše velkými písmeny) – vše centrováno uprostřed strany. V levém dolním rohu místo a rok vyhotovení DP (velikost 16), na stejném řádku v pravém rohu jméno a příjmení studenta (velikost 16).

Titulní strana

(viz. příloha č. 2)

nahoře: Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových

               Filozofická fakulta

               Univerzita Palackého v Olomouci

uprostřed: jméno autora

                  název práce

                  Diplomová práce

                   Obor?

dole: Vedoucí práce

          Olomouc rok dokončení

Titulní strana DP (příloha č. 2) obsahuje přesný název instituce (velikost písma18), fakulty a univerzity (velikost 16), jméno a příjmení studenta (velikost 16), název DP (velikost 16, tučně), druh – diplomová práce (velikost 14, normálně) – vše centrováno uprostřed strany. V levém dolním rohu místo a rok vyhotovení DP (velikost 14, normálně), na stejném řádku v pravém rohu jméno a příjmení vedoucího DP včetně titulů (velikost 14, normálně). Druhá strana titulního listu zůstává čistá.

Sled hlavních částí:

obsah – následuje na další straně po prohlášení (viz. příloha č. 3)

úvod – úvodem začíná první strana diplomové práce (předcházející strany se nečíslují)

vlastní text práce – text diplomové práce strukturovaný do kapitol

závěr – stručné shrnutí výsledků výzkumu, zhodnocení vlastního přínosu

seznam použitých pramenů a literatury – abecedně řazený soupis veškeré literatury, kterou jste v diplomové práci použili; dodržujte dělení na primární literaturu (prameny) a sekundární literaturu.

seznam tabulek a grafů (jsou-li užívány)

seznam zkratek a symbolů (jsou-li užívány)

seznam příloh (jsou-li zařazeny),

přílohy – veškeré přílohy diplomové práce

anotace (stručná informace o práci) – česky a anglicky; cca půl strany; obsahuje klíčová slova

Co je anotace?

Anotace je souhrnem základních informací o práci. Slouží k povšechné orientaci o řešené problematice, celkovém pojetí práce a její hodnotě. Obsah anotace musí odpovídat obsahu diplomové práce.

Obsah anotace a jeho pořadí:

- Příjmení a jméno autora

- Název katedry a fakulty

- Název diplomové práce

- Vedoucí diplomové práce

- Počet znaků

- Počet příloh

- Počet titulů použité literatury

- Klíčová slova: mají vystihovat tematiku, o které se v diplomové práci pojednává. Pojmy, které zahrnují více jevů se uvádějí v množném čísle. Klíčová slova se mohou vyhledat v tezauru daného vědního oboru, nebo se vyberou slova vyjadřující problematiku obsaženou v diplomové práci a vhodně se seřadí – nejlépe hierarchicky.

- Krátká a výstižná charakteristika diplomové práce (5 – 10 řádků, tj. cca 600 znaků s mezerami, ne více).

Formát:

základní text: Times New Roman, velikost 12

 

písmo nadpisů kapitol: tučně, velikost 16

 

písmo nadpisů podkapitol: tučně, velikost 14

 

nadpisy pod-podkapitol: tučně, velikost 12

 

řádkování: 1,5 řádku

 

zarovnání textu: do bloku, odsazení prvního řádku odstavce 1,25 cm, mezery mezi odstavci se nedělají, nadpisy se píší bez odražení od levého okraje, ale s vertikální mezerou velikosti jednoho řádku před a za.

 

záhlaví – číslo stránky: 2 cm, při pravém okraji obsahuje číslo strany, strany se číslují arabskými číslicemi počínaje úvodem.

 

okraje: vlevo 4 cm, vpravo 2 cm, nahoře 3,5 cm, dole 2 cm.

 

číslování: číslují se kapitoly a podkapitoly, části textu se označují číslicemi, které se člení tečkami (bez mezer), na konci číselného výrazu se tečka nepíše, úvod a závěr se nečíslují.

Citace:

- dodržujte jednotný formát citací

- citovat lze např. dle platné normy ISO 690 (viz příloha č. 4)

- nejste-li si jisti, jak citovat z konkrétního zdroje (kniha, sborník, časopis, CD-ROM,… etc.)

můžete také použít generátor citací na adrese http://www.citace.com/generator.php

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)