Bakalářské studium

Organizace studia

Bakalářský studijní program Judaistika. Židovská a izraelská studia je organizován modulárním způsobem. Modulární organizace studia nabízí studentům přehled celkové problematiky i dílčích témat oboru. Kromě absolvování základních kurzů, povinných pro všechny studenty daného programu (tzv. Povinný základ - předměty typu A), si studenti mohou vybrat v rámci povinně volitelných předmětů typu B specializované kurzy českých i zahraničních expertů dle vlastního zájmu a profilace.

Centrum judaistických studií nabízí studentům bakalářského studia profilaci zejména v několika oblastech (modulech), jež jsou současně těžištěm vědecké práce jednotlivých vyučujících a tématy grantových a výzkumných projektů:

Modul: Dějiny a kultura Židů

 • dějiny Židů v době biblické a antické, ve středověku, v době osvícenské a liberální
 • vznik a dějiny antijudaismu/antisemitismu ve starověku a středověku
 • moderní antisemitismus, metodologie, rasový antisemitismus, antisionismus/antiizraelismus, dějiny holocaustu
 • židovská emigrace a exil, židovský odboj
 • sionismus a dějiny státu Izrael, reálie (politologie a sociologie) státu Izrael

Modul: Filozofické a religionistické myšlení

 • exegeze rabínské literatury (Mišna, Talmud, Mišne Tora, Šulchan Aruch, Responsa)
 • základní rysy náboženské praxe, kultu, život Židů: svátky, obřady, zvyky
 • mystické proudy v judaismu: kabala, mesianismus a chasidismus
 • komparace křesťanské a židovské teologie
 • dějiny židovské filozofie od antiky k moderně
 • dějiny židovského myšlení v regionu Čechy a Morava

Modul: Praktická výuka jazyků

 • biblická hebrejština
 • moderní hebrejština
 • jidiš
 • arabština
 • aramejština

 Modul: Židé na Moravě*

 • archivní prameny k dějinám Židů a židovských obcí na Moravě
 • dějiny a kultura Židů a židovských obcí na Moravě
 • hebrejské prameny k dějinám moravských Židů
 • židovské památky na Moravě
 • Židovská Olomouc

 Modul: Izraelská studia*

 • dějiny sionistické ideologie
 • izraelský film
 • izraelská politika na Blízkém východě
 • moderní izraelská literatura
 • reálie a kultura státu Izrael
 • vnitřní a zahraniční politika státu Izrael

*Studenti bakalářského studia si v průběhu studia zvolí, zda se chtějí profilovat v oblasti židovského moravského dědictví nebo izraelských studií. V návaznosti na vybraný modul si studenti oboru maior zvolí v rámci jazykového modulu následovně: pokud si zvolí modul Židé na Moravě, musí splnit minimálně jeden semestr jazyka Jidiš, pokud si zvolí modul Izraelská studia, musí splnit minimálně jeden semestr Arabštiny.

Zkoušky a zápočty

Souhrn všech předmětů a atestací bakalářského studijního programu viz aktuální studijní plány.

Státní závěrečná zkouška (Bc.)

Pokyny pro studenty, kteří nastoupili do studia v akademickém roce 2019/2020 (a později)

zde

Pokyny pro studenty, kteří nastoupili do studia v akademickém roce 2018/2019 (nebo dříve)

zde

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)