Diplomová a bakalářská práce

Požadavky na diplomovou práci

Termín odevzdání: viz aktuální harmonogram FF UP

Kompletní pokyny k DP v rtf

Diplomovou práci je třeba odevzdat svázanou, ve tvrdých deskách, a to ve dvou exemplářích a na CD-ROMu (ideální je vlepená pošetka s CD-ROMem vzadu na vnitřní straně desek DP).

Nesplňuje-li práce formální požadavky, nebude přijata k obhajobě.

Diplomová práce se píše v češtině, po domluvě možno též v angličtině a němčině. Rozsah bakalářské/magisterské práce se odvíjí od tématu/zaměření práce, bakalářská diplomová práce by měla mít rozsah minimálně 30 – 40 normostran, magisterská diplomová práce minimálně 60 normostran (rozsah BP/DP se počítá bez příloh s daty a texty, které nejsou výsledkem práce).

Formální náležitosti:

Obálka:

- na obálce je třeba uvést:

v záhlaví: Univerzita Palackého v Olomouci

                  Filozofická fakulta

uprostřed: Diplomová práce

dole: vlevo – rok dokončení, vpravo – jméno

Obálka DP (příloha č. 1) obsahuje přesný název univerzity (velikost písma 18, vše velkými písmeny), fakulty (velikost 16), druh – diplomová práce (velikost 20, tučně, vše velkými písmeny) – vše centrováno uprostřed strany. V levém dolním rohu místo a rok vyhotovení DP (velikost 16), na stejném řádku v pravém rohu jméno a příjmení studenta (velikost 16).

Titulní strana

(viz. příloha č. 2)

nahoře: Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových

               Filozofická fakulta

               Univerzita Palackého v Olomouci

uprostřed: jméno autora

                  název práce

                  Diplomová práce

                   Obor?

dole: Vedoucí práce

          Olomouc rok dokončení

Titulní strana DP (příloha č. 2) obsahuje přesný název instituce (velikost písma18), fakulty a univerzity (velikost 16), jméno a příjmení studenta (velikost 16), název DP (velikost 16, tučně), druh – diplomová práce (velikost 14, normálně) – vše centrováno uprostřed strany. V levém dolním rohu místo a rok vyhotovení DP (velikost 14, normálně), na stejném řádku v pravém rohu jméno a příjmení vedoucího DP včetně titulů (velikost 14, normálně). Druhá strana titulního listu zůstává čistá.

Sled hlavních částí:

obsah – následuje na další straně po prohlášení (viz. příloha č. 3)

úvod – úvodem začíná první strana diplomové práce (předcházející strany se nečíslují)

vlastní text práce – text diplomové práce strukturovaný do kapitol

závěr – stručné shrnutí výsledků výzkumu, zhodnocení vlastního přínosu

seznam použitých pramenů a literatury – abecedně řazený soupis veškeré literatury, kterou jste v diplomové práci použili; dodržujte dělení na primární literaturu (prameny) a sekundární literaturu.

seznam tabulek a grafů (jsou-li užívány)

seznam zkratek a symbolů (jsou-li užívány)

seznam příloh (jsou-li zařazeny),

přílohy – veškeré přílohy diplomové práce

anotace (stručná informace o práci) – česky a anglicky; cca půl strany; obsahuje klíčová slova

Co je anotace?

Anotace je souhrnem základních informací o práci. Slouží k povšechné orientaci o řešené problematice, celkovém pojetí práce a její hodnotě. Obsah anotace musí odpovídat obsahu diplomové práce.

Obsah anotace a jeho pořadí:

- Příjmení a jméno autora

- Název katedry a fakulty

- Název diplomové práce

- Vedoucí diplomové práce

- Počet znaků

- Počet příloh

- Počet titulů použité literatury

- Klíčová slova: mají vystihovat tematiku, o které se v diplomové práci pojednává. Pojmy, které zahrnují více jevů se uvádějí v množném čísle. Klíčová slova se mohou vyhledat v tezauru daného vědního oboru, nebo se vyberou slova vyjadřující problematiku obsaženou v diplomové práci a vhodně se seřadí – nejlépe hierarchicky.

- Krátká a výstižná charakteristika diplomové práce (5 – 10 řádků, tj. cca 600 znaků s mezerami, ne více).

Formát:

základní text: Times New Roman, velikost 12

 

písmo nadpisů kapitol: tučně, velikost 16

 

písmo nadpisů podkapitol: tučně, velikost 14

 

nadpisy pod-podkapitol: tučně, velikost 12

 

řádkování: 1,5 řádku

 

zarovnání textu: do bloku, odsazení prvního řádku odstavce 1,25 cm, mezery mezi odstavci se nedělají, nadpisy se píší bez odražení od levého okraje, ale s vertikální mezerou velikosti jednoho řádku před a za.

 

záhlaví – číslo stránky: 2 cm, při pravém okraji obsahuje číslo strany, strany se číslují arabskými číslicemi počínaje úvodem.

 

okraje: vlevo 4 cm, vpravo 2 cm, nahoře 3,5 cm, dole 2 cm.

 

číslování: číslují se kapitoly a podkapitoly, části textu se označují číslicemi, které se člení tečkami (bez mezer), na konci číselného výrazu se tečka nepíše, úvod a závěr se nečíslují.

Citace:

- dodržujte jednotný formát citací

- citovat lze např. dle platné normy ISO 690 (viz příloha č. 4)

- nejste-li si jisti, jak citovat z konkrétního zdroje (kniha, sborník, časopis, CD-ROM,… etc.)

můžete také použít generátor citací na adrese http://www.citace.com/generator.php

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)