Magisterské studium

Organizace studia

Navazující magisterský studijní program Judaistika. Dějiny a kultura Židů  je organizován modulárním způsobem. Modulární organizace studia nabízí studentům přehled celkové problematiky i dílčích témat oboru a propojuje klasické disciplíny humanitních věd s židovskými studii. Kromě absolvování základních kurzů, povinných pro všechny studenty daného programu (tzv. Povinný základ - předměty typu A), si studenti mohou vybrat v rámci povinně volitelných předmětů typu B specializované kurzy českých i zahraničních expertů dle vlastního zájmu a profilace.

Centrum judaistických studií nabízí studentům magisterského studia profilaci zejména v několika oblastech (modulech), jež jsou současně těžištěm vědecké práce jednotlivých vyučujících a tématy grantových a výzkumných projektů:

Modul: Dějiny Židů a specifika sociálního a politického postavení Židů, dějiny antisemitismu

 • dějiny Židů v době biblické a antické, ve středověku, v době osvícenské a liberální
 • vznik a dějiny antijudaismu/antisemitismu ve starověku a středověku
 • moderní antisemitismus, metodologie, rasový antisemitismus, antisionismus/antiizraelismus, dějiny holocaustu
 • židovská emigrace a exil, židovský odboj
 • sionismus a dějiny státu Izrael, reálie (politologie a sociologie) státu Izrael

Modul: Dějiny myšlení: teologie, filozofie, kultus

 • exegeze rabínské literatury (Mišna, Talmud, Mišne Tora, Šulchan Aruch, Responsa)
 • základní rysy náboženské praxe, kultu, život Židů: svátky, obřady, zvyky
 • mystické proudy v judaismu: kabala, mesianismus a chasidismus
 • komparace křesťanské a židovské teologie
 • dějiny židovské filozofie od antiky k moderně
 • dějiny židovského myšlení v regionu Čechy a Morava

Modul: Kultura a umění, kunsthistorie a dějiny literatury

 • výtvarné umění a architektura doby starověku, středověku, doby moderní, funerální umění
 • hudba a divadelní umění v období starověku, středověku, v době moderní
 • výtvarné umění, architektura, divadlo, hudba v Izraeli
 • židovské umění (a památky) v regionu Čechy a Morava
 • dějiny literatur se „židovským podílem“ (česká, německá, francouzská, anglická, americká, polská, ruská atd.)
 • dějiny literatury jidiš
 • dějiny nenáboženské literatury v moderní hebrejštině, literatura státu Izrael
 • izraelský film

Modul: Židé na Moravě

 • archivní prameny k dějinám Židů a židovských obcí na Moravě
 • dějiny a kultura Židů a židovských obcí na Moravě
 • hebrejské prameny k dějinám moravských Židů
 • židovské památky na Moravě
 • Židovská Olomouc

Modul: Praktická výuka jazyků

 • biblická hebrejština
 • moderní hebrejština
 • jidiš
 • arabština
 • aramejština

Zkoušky a zápočty

Souhrn všech předmětů a atestací navazujícího magisterského studijního programu viz aktuální studijní plány

 

Státní závěrečná zkouška (Mgr.)

Kompletní pokyny ke Státní závěrečné zkoušce NMgr.

zde

Formulář pro zadání výběrových témat ke druhé části Státní závěrečné zkoušky NMgr.

zde

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)