Organizace studia

Modulární organizace studia nabízí studentům přehled celkové problematiky i dílčích témat jak pro bakalářský oboru Judaistika: židovská a izraelská studia tak pro magisterský navazující obor Judaistika: Dějiny a kultura Židů a propojuje klasické disciplíny humanitních věd s židovskými studii. Kromě absolvování základních přednášek, povinných pro všechny studenty oboru, si studenti mohou vybrat specializované kurzy českých i zahraničních expertů dle vlastního zájmu a profilace. (Blíže k povinným, povinně volitelným předmětům - viz odkaz Zkoušky a zápočty)

Centrum nabízí studentům profilaci zejména v několika oblastech (modulech), jež jsou současně těžištěm vědecké práce jednotlivých vyučujících a tématy grantových a výzkumných projektů.

Těmito oblastmi jsou:

Modul: Dějiny Židů a specifika sociálního a politického postavení Židů, dějiny antisemitismu

- dějiny Židů v době biblické a antické, ve středověku, v době osvícenské a liberální

- vznik a dějiny antijudaismu/antisemitismu ve starověku a středověku

- moderní antisemitismus, metodologie, rasový antisemitismus, antisionismus/antiizraelismus,

 dějiny holocaustu

- židovská emigrace a exil, židovský odboj

- sionismus a dějiny státu Izrael, reálie (politologie a sociologie) státu Izrael

Modul: Dějiny myšlení: teologie, filozofie, kultus

- exegeze rabínské literatury (Mišna, Talmud, Mišne Tora, Šulchan Aruch, Responsa)

- základní rysy náboženské praxe, kultu, život Židů: svátky, obřady, zvyky

- mystické proudy v judaismu: kabala, mesianismus a chasidismus

- komparace křesťanské a židovské teologie

- dějiny židovské filozofie od antiky k moderně

- dějiny židovského myšlení v regionu Čechy a Morava

Modul: Kultura a umění, kunsthistorie a filologie: jazyky a dějiny literatur

- výtvarné umění a architektura doby starověku, středověku, doby moderní, funerální umění

- hudba a divadelní umění v období starověku, středověku, v době moderní

- výtvarné umění, architektura, divadlo, hudba v Izraeli

- židovské umění (a památky) v regionu Čechy a Morava

- dějiny literatur se „židovským podílem“ (česká, německá, francouzská, anglická, americká,

 polská, ruská atd.)

- dějiny literatury jidiš

- dějiny nenáboženské literatury v moderní hebrejštině, literatura státu Izrael

- typologie a dějiny semitských jazyků

- kapitoly z filologie jazyků: hebrejština, moderní hebrejština, jidiš

Modul: Židé na Moravě

- archivní prameny k dějinám Židů a židovských obcí na Moravě

- dějiny a kultura Židů a židovských obcí na Moravě

- hebrejské prameny k dějinám moravských Židů

Modul: Praktická výuka jazyků

- typologie semitských jazyků

- biblická hebrejština

- moderní hebrejština

- jidiš

- arabština

V rámci projektu ESF jsou od akademického roku 2012/2013 nabízeny následující nové či inovované, většinou interdisciplinární kurzy

 - Izraelský film

- Moderní dějiny českých Židů

- Moderní židovské dějiny v ortodoxní perspektivě: interdisciplinární seminář

- Židé a křesťané v dějinách a v současnosti

- Rakouská a německá židovská literatura

- Jidiš

- Archivnictví pro judaisty: četba pramenů k dějinám moravských Židů

- Odraz dějin v poválečné kultuře českých Židů

- Úvod do židovské filozofie

- Vnitřní a zahraniční politika státu Izrael

- Izraelsko-palestinský konflikt: izraelská politika v kontextu izraelsko-palestinského konfliktu

- Moderní hebrejština pro začátečníky

- Moderní hebrejština pro mírně pokročilé

- Moderní hebrejština pro mírně pokročilé: překladatelský seminář

- Moderní hebrejská literatura

- Moderní hebrejská literatura II – komiks

- Arabština pro začátečníky

- Židovské a státní právo v kontextu

- Reálie a kultura státu Izrael

- Cyklus přednášek pro veřejnost

- Úvod do judaismu pro ne-judaisty

- Mamele & tatele: obraz židovské matky a otce v literatuře

- Židovské památky na střední Moravě

- Modul „Praxe a stáž“